Úradný oznam SZĽH zo dňa 30. októbra 2017

BRATISLAVA (SZĽH) – Slovenský zväz ľadového hokeja pripomína individuálnym členom, klubom, a športovým organizáciám, ku ktorým má individuálny člen príslušnosť, že podľa Stanov SZĽH čl. 2.2.6 a uznesenia Výkonného výboru SZĽH zo dňa 18.10.2017, platí individuálny člen členské príspevky vo výške 1,- EUR ročne. Podľa Stanov SZĽH, čl. 2.2.7 môže členské príspevky za individuálneho člena taktiež uhradiť aj klub či iná športová organizácia, ktorá je členom SZĽH, ku ktorej má individuálny člen príslušnosť.

V prípade platby samotným individuálnym členom je splatnosť členského príspevku najneskôr do 15. novembra 2017 na bankový účet SZĽH číslo: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, variabilný symbol: 990, poznámka: identifikácia platiteľa (priezvisko, meno, dátum narodenia, mesto bydliska).
V prípade platby za individuálnych členov klubom alebo inou športovou organizáciou, ktorá je členom SZĽH, ku ktorej má individuálny člen príslušnosť je splatnosť členského príspevku najneskôr do 15. novembra 2017 na bankový účet SZĽH číslo: SK63 0200 0000 0011 8459 3756, variabilný symbol: 990, poznámka: EČČ + číslo zoznamu.
V prípade druhej možnosti je platiteľ súčasne povinný bezodkladne doručiť e-mailom na EO SZĽH (danihelova@szlh.sk) menný zoznam individuálnych členov, za ktorých bol členský príspevok uhradený, ktorý obsahuje priezvisko a meno individuálneho člena/-ov za ktorého/ých bol členský príspevok uhradený, dátum narodenia individuálneho člena, podpis zástupcu platiteľa, odtlačok pečiatky platiteľa a dátum.

Členský príspevok individuálneho člena sa považuje za uhradený momentom pripísania finančných prostriedkov na horeuvedený bankový účet SZĽH. Platba, ktorú však nebude možné z dôvodu nekompletnej alebo nedostatočnej identifikácie priradiť ku konkrétnemu individuálnemu členovi, klubu alebo inej športovej organizácii, sa nepovažuje za uhradenú.

SZĽH upovedomuje individuálnych členov, že zaplatením členského príspevku má individuálny člen nárok na vyhotovenie členskej karty SZĽH, pričom podmienkou je, aby klub vložil fotografiu individuálneho člena do systému is.hockeyslovakia.sk.