Výkonný výbor BZĽH

Obsadenie výkonného výboru BZĽH :

Výkonný výbor BZĽH je najmenej päťčlenný. Skladá sa z predsedu, jedného podpredsedu a ďalších členov. Každý člen výkonného výboru, okrem predsedu, je spravidla poverený riadením jednej z odborných komisií BZĽH. Výkonný výbor okrem iného zastupuje BZĽH pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, telovýchovnými a športovými organizáciami a ďalšími.

Ing. Vladimír Michálek predseda VV BZĽH
prof. Ing. Milan Kolesár, CSc. podpredseda VV BZĽH a predseda komisie IN=LINE hokeja
Robert Svitok predseda komisie rozhodcov
MUDr. Samuel Janec predseda zdravotnej komisie
Mgr. Michal Orolin, člen

Dozorná rada

Dozorná rada je trojčlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch členov. Členovia DR BZĽH nemôžu byť členmi iného orgánu BZĽH. Dozorná rada okrem iného preveruje sleduje dodržiavanie Stanov BZĽH a ďalších základných smerníc, vykonáva kontrolu čerpania finančných prostriedkov a hospodárenia s majetkom BZĽH, vyjadruje sa k sťažnostiam a oznámeniam BZĽH.