Volebná komisia SZĽH preverila kandidátov na prezidenta SZĽH, na členov Výkonného výboru aj jednotlivých komisií

BRATISLAVA (SZĽH) – Volebná komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja preverila návrhy kandidátov na pozíciu prezidenta SZĽH, do Výkonného výboru SZĽH aj do jednotlivých komisií. Volebná komisia SZĽH má podľa článku V. odseku 5.3. volebného poriadku povinnosť v lehote najneskôr do 7 dní pred dňom konania volieb vyhotoviť zoznamy kandidátov pre voľby do každého orgánu SZĽH osobitne a poslať ich najneskôr v lehote do 7 dní pred dňom konania volieb každému členovi SZĽH, ktorý má právo hlasovania na Kongrese, prostredníctvom elektronickej pošty a zverejniť ich na webovom sídle SZĽH najneskôr 3 dni pred dňom konania sa volieb.

BRATISLAVA (SZĽH) – Oznam Volebnej komisie SZĽH, 19.06.2019

Volebná komisia SZĽH oznamuje, že k 19.6.2019 je zoznam riadne a včas doručených kandidátov identický ako v zápise z 13.6.2019, v ktorom prostým ľudským omylom nebol uvedený ako kandidát na predsedu Disciplinárnej komisie Vojtech Semeth, za čo sa mu členovia Volebnej komisie ospravedlňujú.

Dňa 19.6.2019 sa vzdal kandidatúry na predsedu Volebnej komisie Rastislav Konečný.

BRATISLAVA (SZĽH) – Oznam Volebnej komisie SZĽH, 25.06.2019

VK SZĽH oznamuje, že k 25. júnu 2019 je zoznam riadne a včas doručených kandidátov identický ako v aktualizovanom zápise k 19. júnu 2019. Ku dňu 25. júnu 2019 VK SZĽH eviduje vzdanie sa kandidatúry za členov VV SZĽH nasledovných osôb v abecednom poradí: Michal Longauer, Ervín Mik a Milan Murček. VK SZĽH spresňuje, že kandidatúru za člena VV SZĽH Ladislava Grossa navrhli riadne a včas okrem už zverejnených športových klubov i HK Spišská Nová Ves a Ľudovíta Jurínyiho HK Gladiators Trnava, HKM a.s. Zvolen, HK Spišská Nová Ves a HK Dukla Ingema Michalovce a Viliama Ružičku namiesto HK Dukla Trenčín n.o. ho navrhol HK Dukla Trenčín a.s. Oznámením ministerky školstva z 21. júna 2019 prišlo k zmene nezávislého pozorovateľa určeného MŠVVaŠ SR, ktorým sa stal pre zdravotné dôvody namiesto Anny Havránkovej Pavel Bizoň, ktorý sa zúčastnil rokovania VK SZĽH dňa 25.júna 2019.