Komisia Rozhodcov BZĽH

Komisia rozhodcov BZĽH je výkonným orgánom BZĽH v oblasti práce s rozhodcami. Zabezpečuje základné školenia rozhodcov, doškolovania rozhodcov a inštruktorov, previerky rozhodcov a inštruktorov BZĽH, delegácie rozhodcov na súťažné stretnutia, delegácie rozhodcov na funkcie pomocných činovníkov stretnutia. Predseda komisie rozhodcov je členom VV BZĽH.

Obsadenie komisie rozhodcov BZĽH

Robert Svitok predseda
prof. Ing. Milan Kolesár, CSc. odborný úsek vzdelávania a školenia
Mgr. Michal Orolin vedúci obsadzovacieho úseku
Ing. Roman Výleta PhD. odborný úsek
Ing. Ján Špička tajomník
Milan Vrančík hospodár
Richard Michna  technický úsek

Rozhodcovia

Inštruktori

Pomocní činovníci