Kongres SZĽH bude 26. júna, členovia môžu predkladať návrhy na kandidátov do volených funkcií

Vážení zástupcovia klubov,

oznamujeme Vám, že dňa 26.06.2019 sa bude v Bratislave konať zasadnutie Kongresu SZĽH.

Výzva:

Vzhľadom k tomu, že predmetný Kongres SZĽH bude volebným Kongresom, vyzývame členov SZĽH, aby v súlade so Stanovami SZĽH predkladali svoje návrhy na kandidátov do volených funkcií v zmysle bodu 3.2.12. Stanov SZĽH najneskôr do 11.06.2019 do 23:59 hod., a to elektronicky na e-mailovú adresu: stubniakova@szlh.sk, kde v predmete uvediete: Voľby 2019. Kongres SZĽH bude voliť:

– prezidenta SZĽH

– 8 členov Výkonného výboru SZĽH, z toho 1 člena ako zástupcu športovcov

– predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH

– podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH

– predsedu Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

– podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

– člena Odvolacej antidopingovej komisie SZĽH

– predsedu Volebnej komisie SZĽH

– 5 členov Volebnej komisie SZĽH.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť na to, že navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku bezúhonnosti v zmysle § 7 Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení.

Osobitne pripomíname, že v prípade predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie ako aj predsedu a podpredsedu Odvolacej antidopingovej komisie navrhnutí kandidáti musia spĺňať podmienku ukončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné, a v prípade predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie je možné namiesto vzdelania preukázať aspoň 10 ročnú prax v hokeji ako hráč alebo 10 ročnú prax v riadení, organizovaní alebo správe hokeja.

Najmenej jeden člen Odvolacej antidopingovej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné.

Upozornenie:

V nadväznosti na zasadnutie Kongresu SZĽH, žiadame riadnych členov SZĽH, aby v termíne najneskôr do 04.06.2019 do 23:59 hod. zasielali návrhy na zmeny predpisov SZĽH, a to tých, ktorých úprava patrí do kompetencie Kongresu (t.j. Stanovy, Súťažný poriadok, Prestupový poriadok, Registračný poriadok, Disciplinárny poriadok) na elektronickú adresu legislativa@szlh.sk. Návrhy zaslané po uvedenom termíne z dôvodu administratívnej náročnosti legislatívnej prípravy predpisov SZĽH nebudú zaradené do legislatívneho plánu práce Kongresu SZĽH.

Pri zasielaní návrhov na zmeny predpisov SZĽH prosím rešpektujte uvedené pokyny:

Návrh na zmenu predpisu SZĽH zasielajte iba vo formáte word.
V návrhu na zmenu predpisu uveďte:
názov predpisu SZĽH,
označenie presného ustanovenia, ktorého zmenu navrhujete,
nové navrhované znenie predpisu SZĽH,
dôvod na zmenu predpisu SZĽH.
Do predmetu mailovej správy napíšte „Návrh na zmenu názov predpisu (napr. Súťažného poriadku SZĽH“).
SZĽH akceptuje iba taký návrh na zmenu predpisu SZĽH, ktorý bude odoslaný z mailovej adresy klubu alebo mailovej adresy štatutárneho zástupcu klubu uvedený v systéme is.hockeyslovakia.sk.

Pri nedodržaní pokynov uvedených v bode 1. až 4. sa SZĽH doručenými návrhmi nebude zaoberať.

V Bratislave, dňa 28.05.2019