Záväzný výklad LeKo SZĽH – registrácia športových odborníkov na MŠVVaŠ

Záväzný výklad LeKo SZĽH – registrácia športových odborníkov na MŠVVaŠ

Slovenský zväz ľadového hokeja

BRATISLAVA – Záväzný výklad LeKo SZĽH zo dňa 28.2.2017 ku registrácii športových odborníkov na MŠVVaŠ

Športovým odborníkom, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, a ktorý sa sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017 je len osoba, ktorá je uvedená v Súťažnom poriadku v bode 3.11.1, ktorá zároveň nie je voleným alebo inak ustanoveným funkcionárom (tí nie sú samostatne zárobkovo činnou osobou a ani podnikateľom).
Ide teda o tieto fyzické osoby, ktoré dostávajú odmenu za činnosť športového odborníka na základe faktúry, alebo obchodnoprávnej alebo občianskoprávnej zmluvy:
3.11.1.1 časomerač
3.11.1.2 zapisovateľ
3.11.1.3 trestomerač
3.11.1.4 hlásateľ
3.11.1.5 hlavný usporiadateľ
3.11.1.6 usporiadateľ
3.11.1.7 hlavný rozhodca
3.11.1.8 čiarový rozhodca
3.11.1.9 inštruktor rozhodcov
3.11.1.10 brankový rozhodca
3.11.1.11 videobránkový rozhodca
3.11.1.12 vedúci družstva
3.11.1.13 manažér
3.11.1.14 tréner
3.11.1.15 technický vedúci
3.11.1.16 lekár
3.11.1.17 zubný lekár
3.11.1.18 zdravotnícky záchranár
3.11.1.19 sestra
3.11.1.20 dopingový komisár
3.11.1.21 fyzioterapeut
3.11.1.22 masér
3.11.1.23 servisný pracovník družstva
3.11.1.24 kustód
3.11.1.25 bezpečnostný manažér
3.11.1.26 delegát zväzu
3.11.1.27 štatistik
3.11.1.28 videoanalytik
3.11.1.29 videokameraman
3.11.1.33 športový administrátor
Ak takéto osoby za svoju činnosť dostávajú odmenu na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo ako dobrovoľník6a) , nepovažujú sa za podnikateľov a nemajú povinnosť písomne oznámiť ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
Ak športový odborník vykonáva svoju činnosť v právnickej osobe (športovej organizácii) a táto športová organizácia – právnická osoba je príjemcom odmeny za činnosť športového odborníka (napr. trénerská činnosť na s.r.o.), takáto právnická osoba nemá povinnosť písomne oznámiť ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
Pokiaľ ide o funkcionára SZĽH alebo o funkcionára člena SZLH, ide tiež o športového odborníka. V prípade, že ide o funkcionárov volených alebo menovaných, nepovažujú sa za podnikateľov a nemajú povinnosť písomne oznámiť ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.
Športovci nie sú športovými odborníkmi a nemajú povinnosť písomne oznámiť ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

 

28.02.2017 | Zdroj: SZĽH