Rozpis súťaží pre sezonu 2016-2017

VÝCHODOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA
ROZPIS SÚŤAŽÍ
SEZÓNA 2016 – 2017
1
Východoslovenský zväz ľadového hokeja
Alejová 2, 042 96 Košice
IČO : 33514558
telefón: 0905 701730
e-mail : vszlhke@gmail.com
web : www.vszlh-kosice.webnode.sk
IBAN : SK25 0200 0000 0000 7143 9512
SWIFT/BIC : SUBASKBX
VÝKONNÝ VÝBOR VsZĽH
Prezident
Šandrik Vladimír, Ing. 0917 993253 sandrikv@gmail.com
Liesková 19, 040 12 Košice vszlhke@gmail.com
Viceprezident
Kločanka Jaroslav 0905 240419 hokej@multisport.sk
Hollého 64, 071 01 Michalovce
Členovia:
Mgr. Kužma Jozef
071 01 Michalovce
Labanský Ivan 0907 301225
Uherova 14, 040 11 Košice
Mišinský František 0905 819057 feri.misinsky@gmail.com
Sofijská 9, 040 13 Košice
Vasilňák Ladislav, Ing. 0905 701730, 0911 321035 vszlhke@gmail.com
Zborovská 10, 040 01 Košice
Miľovčíková Ľudmila 0907 450524 lmilovcikova@centrum.sk
Petzvalova 19, 040 11 Košice
DOZORNÁ RADA VsZĽH
Predseda:
Kolbaský Zoltán, Ing. 0903 633414 kolbasky@gmail.com
Záhradná 1, 056 01 Gelnica
Členovia:
Míka František 0903 630943 frantisekmika@gmail.com
Dneperská 4, 040 01 Košice
Šoltys František 0905 502871 soltysfr@centrum.sk
Ukrajinská 12, 071 01 Michalovce
ODBORNÉ KOMISIE VsZĽH – PREDSEDOVIA
Súťažná komisia:
Kločanka Jaroslav 0905 240419 hokej@multisport.sk
Trénerská a metodická komisia:
Labanský Ivan 0907 301225
Komisia mládeže:
Mgr. Kužma Jozef
Komisia rozhodcov:
Vasilňák Ladislav, Ing. 0905 701730, 0911 321035 vszlhke@gmail.com
Disciplinárna komisia:
Mišinský František 0905 819057 feri.misinsky@gmail.com
Hospodárska komisia:
Miľovčíková Ľudmila 0907 450524 lmilovcikova@centrum.sk

SEKRETARIÁT
Vasilňák Ladislav, Ing. 0905 701730, 0911 321035 vszlhke@gmail.com
Alejová 2, 042 96 Košice
ODBORNÝ PRACOVNÍK MO SZĽH A REGIONÁLNY TRÉNER VsZĽH
Brtáň Peter 0918 234873 brtanp@gmail.com
Kudlovská 166, 066 01 Humenné
REGIONÁLNY ŠTATISTIK
Šoltys František 0905 502871 soltysfr@centrum.sk
Ukrajinská 12, 071 01 Michalovce
ADRESÁR SZĽH
Slovenský zväz ľadového hokeja 02 32 340 901 www.szlh.sk
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava szlh@szlh.sk
prezident
Ing. Martin Kohút szlh@szlh.sk
generálny sekretár
JUDr. Miroslav Valíček 0905 234898 valicek@szlh.sk
asistentka prezidenta a generálneho sekretára
Agáta Štubniaková 0918 234872 stubniakova@szlh.sk
ekonomický riaditeľ
Ing. Vladimír Baluška 02 32 340905 baluska@szlh.sk
riaditeľ súťaží a regionálneho rovoja
Mgr. Róbert Pukalovič 0905 234744 pukalovic@szlh.sk
sekretár súťaží
Pavol Remžík 0918 234844 remzik@szlh.sk
predseda komisie mládeže
Michal Longauer 0905 484023 mladez@hc05.sk
sekretár mládežníckych súťaží
Mgr. Peter Kúdelka 0905 234026 kudelka@szlh.sk
Trénersko-metodické oddelenie
PaedDr. Andrej Výboh, PhD. 0918 234876 vyboh@szlh.sk
PaedDr. Igor Andrejkovič, PhD. 0918 234636 andrejkovic@szlh.sk
matrika
Mgr. Oľga Radičová 0918 234836 radicova@szlh.sk
Vladimír Danek 0918 234854 danek@szlh.sk
Karol Belko 0918 224769 belko@szlh.sk
štatistické oddelenie
Róbert Svitok 0918 234842 svitok@szlh.sk
IT správca
Ing. Martin Mucha 02 32 340908 mucha@szlh.sk
ADRESÁR REGIONÁLNYCH ZVÄZOV ĽADOVÉHO HOKEJA
Západoslovenský zväz ľadového hokeja tel./fax: 033 7729428 zapadszlh@gmail.com
ZŠ, Hlboká 92, P.O.Box 16/A, 921 01 Piešťany
Ing. Milan Novák, predseda 0903 793443
Ing. Milan Novák, sekretár 0903 793443
3
Stredoslovenský zväz ľadového hokeja tel.: 048 4145103 www.sportbb.sk
Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica fax: 048 4142103 hokej@sportbb.sk
Mgr. Miroslav Marcinko, predseda 0903 653879
Drahomír Mydlo, sekretár 0905 294602 drahmyd@gmail.com
Východoslovenský zväz ľadového hokeja tel.: 0905 701730 vszlhke@gmail.com
Alejová 2, 042 96 Košice www.vszlh-kosice.webnode.sk
Ing. Vladimír Šandrik, prezident 0917 993253
Ing. Ladislav Vasilňák, sekretár 0905 701730
Bratislavský zväz ľadového hokeja tel.: 02 55642777 bzlh@bzlh.sk
Junácka 6, 832 80 Bratislava fax: 02 55642779 www.bzlh.sk
Ing. Vladimír Michálek, predseda 0905 723500
Oravský zväz ľadového hokeja 043/5893113, 0904 625005
Ul. Športovcov 1181/3, 026 80 Dolný Kubín
Jozef Babinský, predseda
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽÍ VsZĽH V SEZÓNE 2016-2017
1. liga starších žiakov 8. ročník 8xxx STŽ8
1. liga starších žiakov 7. ročník 7xxx STŽ7
1. liga mladších žiakov 6. ročník 6xxx MLŽ6
1. liga mladších žiakov 5. ročník 5xxx MLŽ5
Turnaje hokejových prípraviek minihokej 4. ročník 4xx THP4
Turnaje hokejových prípraviek minihokej 3. ročník 3xx THP3
2. liga starších žiakov (8. + 7. ročník) 1xx STŽ
2. liga mladších žiakov (6. + 5. ročník) 2xx MLŽ
VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2016-2017
Po ukončení súťažného ročníka 2016 – 2017 budú vyhodnotené družstvá:
Najlepšie družstvá v 1. lige starších žiakov 8. ročník po nadstavbovej časti 1. – 4.
Najlepšie družstvá v 1. lige starších žiakov 7. ročník po nadstavbovej časti 1. – 4.
Najlepšie družstvá v 1. lige mladších žiakov 6. ročník po nadstavbovej časti 1. – 4.
Najlepšie družstvá v 1. lige mladších žiakov 5. ročník po nadstavbovej časti 1. – 4.
Najlepšie družstvá v 2. lige starších žiakov
Najlepšie družstvá v 2. lige mladších žiakov
VEKOVÉ KATEGÓRIE
Seniori
Pred 1.1.1997 ročník 1996 a starší
Juniori
od 1.1.1997 do 31.12.1998 (1997, 1998)
Dorast
Od 1.1.1999 do 31.12.2000 (ročník 1999, 2000)
Kadeti
Od 1.1.2001 do 31.8.2002 (2001, 2002 – 1,5 ročníka)
4
Starší žiaci
Od 1.9.2002 do 31.8.2004 (ročník 2002 od 1.9.2002, 2003, do 31.8.2004)
8. ŠHT – od 1.9.2002 do 31.8.2003
7. ŠHT – od 1.9.2003 do 31.8.2004
Mladší žiaci
Od 1.9.2004 do 31.8.2006 (ročník 2004 od 1.9.2004, 2005, do 31.8. 2006)
6. ŠHT – od 1.9.2004 do 31.8.2005
5. ŠHT – od 1.9.2005 do 31.8.2006
Prípravka I.
4. trieda od 1.9.2006 do 31.8.2007
Prípravka II.
3. trieda od 1.9.2007 do 31.8.2008
Prípravka III.
2. trieda od 1.9.2008 a mladší
V kategóriách prípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4. – 5., 5. – 6., 6. – 7., 7. – 8., (5. – 6., 7. – 8. bez ostaršenia).
Hokejista kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, ktorý z dôvodu oneskorenej
školskej dochádzky (bez prepadnutia) navštevuje vzhľadom na dátum narodenia iný ročník školskej
dochádzky, je povinný preukázať sa potvrdením o návšteve ročníka školskej dochádzky.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, PLATNÉ PRE VŠETKY SÚŤAŽE, RIADENÉ
VsZĽH
1. Pre jednotnosť výkladu a postupu v súťažiach riadených VsZĽH Košice v sezóne 2016-2017 vydáva
Výkonný výbor VsZĽH v Košiciach tieto Všeobecné ustanovenia.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu sú všetky normy a rozhodnutia vydané SZĽH (Súťažný poriadok,
Disciplinárny poriadok, Registračný a prestupový poriadok, Smernice pre medzinárodný styk, Smernica pre
výkon pravidiel hry mladších žiakov (5. a 6. ročník), Pravidlá hry pre minihokej ako aj rozhodnutia odborných
komisií a Výkonného výboru VsZĽH, ktoré sú záväzné pre všetky kluby štartujúce v súťažiach riadených
VsZĽH.
3. Kluby štartujúce v súťažiach riadených VsZĽH sú riadnymi členmi SZĽH.
4. Všetky majstrovské, kvalifikačné, turnajové a priateľské stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel
ľadového hokeja, Súťažného poriadku SZĽH, ostatných noriem a nariadení SZĽH a podľa tohto Rozpisu.
5. Družstvá na stretnutia nastupujú spoločne v jednotnej výstroji pod vedením svojho kapitána, trénera a
vedúceho družstva. Výnimka z výstroje je povolená len u farby prilieb. Pri štarte družstiev v súťaži
usporiadanej SZĽH a v medzinárodných súťažiach platia ustanovenia týchto riadiacich orgánov.
6. Štart hráčov vo všetkých súťažiach je povolený len na platný registračný preukaz, vydaný matrikou
SZĽH.
7. Každý klub je povinný predložiť ku kontrole a na potvrdenie súpisku (zoznam hráčov družstva) na
predpísanom tlačive, vrátane registračných preukazov a fotokópií preukazov poistenca pred začiatkom
sezóny, najneskôr však do 1.9.2016, na sekretariát VsZĽH. Ďalšie zmeny súpisiek (hosťovanie, striedavé
štarty a iné zmeny) sa budú riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu
5
minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia. Súpisky nie je potrebné predložiť rozhodcom
stretnutia spolu s registračnými preukazmi.
8. Na vyzvanie rozhodcov stretnutia alebo inštruktora rozhodcov sa hlavný usporiadateľ musí preukázať
osobným dokladom a vedúci družstva dokladom o jeho poverení do funkcie klubom. Tréner je povinný
predložiť platnú trénerskú licenciu spolu s registračnými preukazmi družstva pred stretnutím.
9. Platí zásada, že funkcionári mimo ľadu musia mať kvalifikáciu rozhodcov ľadového hokeja. Na
vyzvanie rozhodcov stretnutia alebo inštruktora rozhodcov sú povinní preukázať sa platnou kvalifikáciou
rozhodcov.
10. Zapisovateľ spolu so štatistikom pred stretnutím obdržia od zástupcov družstiev (vedúci mužstva, manažér
a pod.) registračné preukazy hráčov a pripravia zápis o stretnutí buď na termozápis, alebo priamo vytlačia
pomocou programu IS. Do zápisu nemôže byť zapísaný hráč, ktorého registračný preukaz nebol predložený.
Zapisovateľ skontroluje jeho úplnosť, hlavne údaje o vekovej kategórii, ak ide o štart hráča za vyššiu kategóriu
s vyznačením symbolov P1, P2, P3, MŽ, SŽ, D, J a predloží na podpis zástupcovi (vedúcemu družstva,
manažérovi) a trénerom oboch družstiev. Takto vyplnený zápis predloží najneskôr 30 minút pred začiatkom
stretnutia spolu s registračnými preukazmi a súpiskami družstiev rozhodcom.
Po stretnutí zabezpečí od zástupcov družstiev (okrem prípraviek) originály štatistických záznamov
(bobkové listy) riadne vypísané a podpísané zástupcom družstva. Doplní zápis o štatistické údaje
a prostredníctvom lekára stretnutia zabezpečí zápis zranených hráčov, vrátane podpisu lekára. Na pokyn
rozhodcov je povinný urobiť doplnenia chýbajúcich údajov a takto doplnený predloží k podpisu vedúcim
družstiev a kópiu zápisu im odovzdá.
11. Rozhodcovia preverujú a zodpovedajú za to, či hráči, uvedení v zápisoch o stretnutí, majú platné
registračné preukazy.
12. V I. lige starších a mladších žiakov ten istý hráč smie štartovať len v jednom z dvojstretnutí (I. liga starších
žiakov 8. alebo 7. ročník, I. liga mladších žiakov 6. alebo 5. ročník) v ten istý deň, za čo výhradne zodpovedá
vedúci, tréner a kapitán družstva. V prípade, že rozhodcovia zistia, že ten istý hráč je uvedený v zápise i pre
stretnutie druhého družstva, takého hráča na stretnutie nepripustia a napíšu túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí.
Rozhodcovia nie sú zodpovední za prípadný štart toho istého hráča v oboch stretnutiach.
13. Rozhodcovia upozornia zapisovateľa a trestomeračov na zaevidovanie každého hráča, ktorý sa v tom –
ktorom stretnutí zúčastní hry (i ako náhradník na TL pri osobných trestoch, pri náhrade zraneného
trestaného hráča alebo pri trestoch za HL).
14. V prípade povolenej predohrávky, ak sa stretnutia starších a mladších žiakov nehrajú v jeden deň,
nemôže hráč mladších žiakov nastúpiť za starších žiakov, ak odohral už stretnutie za mladších žiakov. Ak
odohral stretnutie na základe ostaršenia za starších žiakov, nemôže nastúpiť za mladších žiakov. V prípade
nástupu hráčov do stretnutia bude toto považované za neoprávnený štart hráča s hracími dôsledkami.
15. Náhrady rozhodcom vypláca domáci klub v súlade s platnou Smernicou SZĽH pre poskytovanie
náhrad rozhodcom v rozsahu, uvedenom v tomto Rozpise.
16. V prípade zmien termínov a začiatkov stretnutí sú kluby povinné postupovať podľa príslušných ustanovení
Súťažného poriadku SZĽH.
17. Za úplnosť zápisu je zodpovedný hlavný rozhodca stretnutia (v systéme 3 rozhodcov), alebo obidvaja
rozhodcovia stretnutia (v systéme 2 rozhodcov). Ak stretnutie rozhodovali laici, (nedostavenie sa
delegovaných rozhodcov) za zápis, jeho úplnosť a včasné zaslanie na VsZĽH zodpovedá domáci klub. Zápis
musí byť odoslaný najneskôr do 48 hod. po stretnutí rozhodcami alebo domácim klubom, v kategórii 1.
ligy starších a mladších žiakov spolu so záznamom o stretnutí (bobkové listy).
18. Všetci brankári, ktorí majú 18 a menej rokov, bez ohľadu na to, na akých podujatiach sa zúčastňujú,
6
musia mať celotvárovú masku skonštruovanú tak, aby cez otvory masky neprenikol ani puk ani čepeľ
hokejky.
19. Všetci hráči a brankári kategórie do 18 rokov a všetky hráčky bez ohraničenia veku sú povinní požívať
certifikovaný chránič krku. Bez chrániča krku nesmie rozhodca takéhoto hráča/hráčku pripustiť do hry
a túto skutočnosť uvedie do poznámok v Zápise o stretnutí. Hráč/hráčka, ktorému počas hry spadne
chránič krku, nesmie ďalej pokračovať v hre a musí okamžite odísť na svoju hráčsku lavicu. V opačnom
prípade rozhodca uloží tomuto hráčovi/hráčke menší trest za nedovolený výstroj. Používanie tzv.
„Tretjakovskej masky“ je zakázané. Za dodržiavanie tohto pravidla zodpovedá hráč a rozhodca stretnutia.
20. Všetky hráčky ženského hokeja musia nosiť prilbu s celotvárovou maskou.
21. Všetci hráči, ktorí majú 18 a menej rokov, bez ohľadu na to, na akých podujatiach sa zúčastňujú, musia
mať celotvárovú masku skonštruovanú tak, aby cez otvory masky neprenikol ani puk ani čepeľ hokejky.
22. Ak viacerí hráči spôsobia, že družstvo nemá na začiatku stretnutia minimálny počet hráčov alebo mu
poklesne počas stretnutia počet hráčov na množstvo neprípustné SP ĽH ako dôsledok nesplnenia povinnej
výstroje, postupuje sa podľa SP ĽH s hracími dôsledkami.
23. Domáci klub, uvedený vo vyžrebovaní na prvom mieste, je povinný zabezpečiť na stretnutiach
mládeže príslušný počet usporiadateľov označených páskou, z toho jeden hlavný usporiadateľ označený
páskou odlišnej farby. Hlavný usporiadateľ sa uvedie v zápise o stretnutí (priezvisko, meno, bydlisko, číslo
OP) a je povinný najmenej 30 min. pred stretnutím sa prihlásiť rozhodcom.
24. Domáci klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravného prostriedku rozhodcov, inštruktora rozhodcov,
súpera, prípadne zástupcu riadiaceho zväzu, na vyhradenom mieste, za predpokladu, že o to títo požiadajú
a odovzdajú dopravný prostriedok určenému usporiadateľovi, ktorý musí byť prítomný 60 min. pred stretnutím.
Ten zabezpečí ochranu a stráženie vozidla až do doby jeho vrátenia majiteľovi.
V prípade, že od odovzdania vozidla do vrátenia vozidla vznikne na vozidle akákoľvek škoda, majiteľ
vozidla ihneď oznámi túto skutočnosť zodpovednému zástupcovi usporiadajúceho klubu, nechá zapísať do
zápisu o stretnutí a podľa potreby oznámi na miestnej zložke policajného zboru. Takýto prípad bude
riešený podľa DP SZĽH.
25. V čase 60 min. pred stretnutím a počas celého výkonu funkcie rozhodcu a inštruktora rozhodcov výrazne
označený usporiadateľ (doporučuje sa v uniforme bezpečnostnej služby) zaujme miesto pred šatňou rozhodcov,
do ktorej nevpustí okrem delegovaných rozhodcov a inštruktora rozhodcov bez súhlasu rozhodcu žiadnu osobu.
26. Organizátor zápasu je okrem povinností podľa Zákona 1/2014 Z. z. povinný:
a) zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu seniorov, juniorov, dorastencov, žien,
kadetov a žiakov prítomnosť zdravotníckeho pracovníka takto:
1. Seniori Extraliga minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej lavici, zároveň prítomnosť Rýchlej
lekárskej pomoci /RLP/ alebo Rýchlej zdravotníckej pomoci /RZP/ s kompletnou výbavou,
2. Seniori 1. liga, Juniori Extraliga – minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej lavici, odporúčaná
prítomnosť Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) alebo Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP),
3. Seniori – 2. liga, Juniori – 1. liga, dorast, kadeti a ženy– minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej
lavici alebo zdravotnícky záchranár, alebo prítomnosť RLP alebo RZP,
4. Žiacke kategórie minimálne jeden lekár** prítomný na hráčskej lavici alebo zdravotnícky záchranár
alebo prítomnosť RLP alebo RZP alebo sestra
* Zdravotnícku starostlivosť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia môžu zabezpečovať len
vybrané kategórie zdravotníckych pracovníkov definovaných v §27 zákona 578/2004 Z.z. 2) , a to lekár, ak
ide o povolanie lekár,
zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
sestra, ak ide o povolanie sestra,
asistent, ak ide o povolenie zdravotnícky záchranár,
7
** odporúča sa odbornosť ortopéd, traumatológ, chirurg, anesteziológ
b) pripraviť a podľa pravidiel ľadového hokeja vyznačiť hraciu plochu (ihrisko),
c) mať k dispozícii funkčnú elektronickú časomieru a náhradné stopky,
d) mať k dispozícii funkčné ozvučenie hracej plochy
e) zaistiť pre súpera a rozhodcov uzamykateľné šatne, sú vykurované s minimálnou teplotou 20°C,majú
funkčné WC a sprchu s teplou vodou
f) zabezpečiť podmienky pre výkon dopingovej kontroly podľa smerníc SZĽH,
g) zabezpečiť ochranu súpera, činovníkov SZĽH podľa článku 3.11.1 SP SZĽH
h) vo všetkých zápasoch súťaží riadených a organizovaných SZĽH, alebo regionálnym zväzom ĽH
zabezpečiť a mať k dispozícii minimálne jeden predpísaný, funkčný, mechanický prostriedok na úpravu
ľadovej plochy
i) zabezpečiť prítomnosť kvalifikovaných činovníkov mimo ľadu podľa pravidiel ľadového hokeja, ktorá
je podmienkou na uskutočnenie zápasu,
j) zabezpečiť rovnocennú náhradu najneskôr do 30 minút po prerušení hry, ak rozhodca v priebehu zápasu
uložil trest prítomnému lekárovi alebo zdravotníckemu záchranárovi, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo
osobe, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku starostlivosť podľa osobitných
predpisov.
k) prostredníctvom bezpečnostného manažéra klubu zabezpečiť zákonné opatrenia vyplývajúce zo zák. č.
1/2014 Z. z.,
l) zabezpečiť na podujatí prítomnosť hlavného usporiadateľa, zástupcu hlavného usporiadateľa, potrebný
počet usporiadateľov, pokladníkov (v prípade potreby), lekára alebo zdravotníckeho záchranára alebo
osoby, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú základnú zdravotnícku starostlivosť, činovníkov mimo
ľadu podľa pravidiel ľadového hokeja.
m) Organizátor zápasu je povinný zabezpečiť, aby sa osoba, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť
podľa čl. 3.12.1 zdržiavala nepretržite počas rozcvičenia družstiev na ľadovej ploche a počas hry v
súťažiach riadených SZĽH na príslušnom zimnom štadióne v priestore medzi hráčskymi lavicami, alebo na
hráčskej lavici tak, aby bola okamžite schopná poskytnúť potrebnú zdravotnú pomoc domácemu, alebo
hosťujúcemu družstvu na hráčskej lavici alebo ľadovej ploche, alebo inému činovníkovi stretnutia,
divákovi. V prípade, že na takomto zápase sú prítomní dvaja zdravotnícki pracovníci, ako činovníci
domáceho alebo hosťujúceho družstva, každý z nich sa zdržiava na príslušnej hráčskej lavici, tzn. na
hráčskej lavici domáceho a hosťujúceho družstva.
n) V prípade, že zdravotníckemu pracovníkovi uloží rozhodca trest (osobný trest do konca zápasu alebo
trest v hre) a z toho dôvodu musí opustiť určený priestor, hlavný rozhodca zápasu preruší hru a organizátor
zápasu je povinný najneskôr do 30 min. zabezpečiť náhradného zdravotníckeho pracovníka. Ak
organizátor zápasu v tejto lehote nezabezpečí náhradu, hlavný rozhodca zápasu predčasne ukončí.
27. Vybavenie kabín pre družstvo hostí a rozhodcov je stanovené v SP ĽH. V každom prípade musí byť
zabezpečený bezpečný príchod hráčov a rozhodcov ku hracej ploche a späť ako aj ku ošetrovni a
sociálnym zariadeniam. Prístupová trasa musí byť opatrená ochrannou gumou pre chôdzu s korčuľami.
28. Domáci klub je povinný poskytnúť minimálne 25 pukov na rozcvičku pre družstvo hostí, pri
turnajových stretnutiach pre všetky zúčastnené družstva, ktoré tieto po rozcvičke vrátia domácemu klubu.
29. Povinnosti hosťujúceho celku sú stanovené v SP SZĽH. Vzhľadom k pravidelnej nadväznosti
viacerých stretnutí hosťujúci oddiel je povinný sa dostaviť na stretnutie včas. V prípade oneskorenia sa na
stretnutia a tým narušenie začiatku vyššej súťaže je povinný hosťujúci celok rešpektovať rozhodnutie
rozhodcov.
Ak sa stretnutia hrajú v dvojici a uskutočnenie oboch stretnutí by narušilo začiatok stretnutia vyššej súťaže
v priebehu dňa, uskutoční sa stretnutie družstiev uvedených v delegačnom liste ako prvé a stretnutie
družstiev, uvedených v delegačnom liste ako druhé sa odohrá až po stretnutí vyššej súťaže, prípadne je
možné posúdiť skrátenie rozcvičky alebo jej neumožnenie pre družstvo, ktoré spôsobilo oneskorenie
začiatku prvého stretnutia, alebo sa stretnutie vôbec neodohrá.
8
Rozhodca zváži skutočnú časovú reálnosť ukončenia stretnutia a včasný začiatok vyššej súťaže. O tomto
však je povinný rozhodca urobiť podrobnú správu v zápise o stretnutí tak, aby boli jasné okolnosti
oneskoreného začiatku resp. neuskutočnenia stretnutia.
30. Každá zmena miesta, dňa a úradného začiatku musí byť vopred písomnou formou účastníkmi stretnutia
odsúhlasená a schválená v zmysle príslušných ustanovení SP SZĽH.
31. Dohrávky nie sú prípustné, ak nie sú vopred schválené SK VsZĽH a môžu byť povolené len v
ojedinelých prípadoch (hromadné ochorenie, epidémia, poveternostná situácia, hmla nad ľadom).
32. Priateľské a medzinárodné stretnutia je povinný hlásiť domáci klub. V súlade so Smernicou SZĽH o
medzinárodnom styku je povinný klub požiadať o súhlas SZĽH na uskutočnenie takéhoto stretnutia.
33. Ak sa zápas nemôže odohrať alebo dohrať na základe vyššej moci, družstvá Klubov sú povinné
najneskôr do 48 hodín, dohodnúť sa na novom termíne dohrávky a bezodkladne informovať Súťažnú
komisiu. Návrh dáva klub, ktorý zapríčinil neodohranie alebo nedohranie zápasu. Za vyššiu moc sa pre
účely Súťažného poriadku rozumie:
a) živelná pohroma (prírodné katastrofy, kalamity)
b) technická porucha (únik nebezpečných chemických látok na zimnom štadióne ohrozujúci zdravie,
dlhodobý výpadok elektrickej energie s čakacou dobou dlhšou ako 40 min.),
c) havária dopravného prostriedku družstva dokladovaná príslušným Odborným pracoviskom policajného
zboru Slovenskej republiky
d) vyhlásenie stavu epidémie príslušným orgánom na ochranu zdravia v zmysle Z. č. 272/1994 Z. z. o
ochrane zdravia ľudí t.j. regionálnym hygienikom, alebo hlavným hygienikom Slovenskej republiky. Klub
je povinný doručiť na SZĽH najneskôr 48 hodín pred skutočným začiatkom zápasu rozhodnutie vydané
príslušným orgánom na ochranu zdravia. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na žiakov ŠHT s tým,
že orgánom vydávajúcim rozhodnutie je riaditeľ príslušnej základnej školy.
Hráči družstva, ktorých sa dotýkajú opatrenia uvedené v ods. d) nesmú počas karantény štartovať v
žiadnych zápasoch.
34. Povolanie do reprezentácie vo všetkých vekových kategóriách i univerzitných družstiev a to jeden
brankár alebo dvaja hráči podľa súpisiek, termín stretnutia kolidujúci s priamym prenosom stretnutia
reprezentácií alebo extraligy seniorov, sú dôvodom pre preloženie stretnutia na skorší termín alebo
neskorší čas v ten istý deň, po vzájomnej dohode oddielov, odsúhlasenej SK VsZĽH.
35. Pri zmenách termínov a úradných začiatkov je stanovená priorita stretnutí v zmysle článku 1.4 SP
SZĽH.
36. Za dôvod nenastúpenia na stretnutia v dôsledku poruchy dopravného prostriedku sa uznáva len
prostriedok verejnej hromadnej dopravy. Ak klub použije vlastný alebo prenajatý autobus, uznáva sa za
vyššiu moc len dopravná nehoda, potvrdená políciou. Klub musí predložiť doklady do 48 hodín o príčine
nedostavenia sa na stretnutie SK VsZĽH. V každom prípade je povinnosť oznámiť problém súperovi a zároveň
oznámiť, či je schopný na stretnutie sa dostaviť a v akom čase v súlade so SP ĽH. Klub a rozhodcovia sú
povinní využiť všetky možnosti pre uskutočnenie stretnutia v deň podľa vyžrebovania, ak tomu nebránia
iné okolnosti (stretnutie vyššej súťaže). Tieto okolnosti sa uvedú do zápisu o stretnutí, aj keď sa toto
uskutoční, prípadne neuskutoční.
37. Ak sa družstvá nedohodnú ináč, domáce družstvo je povinné na stretnutie majstrovskej súťaže nastúpiť
v dresoch svetlej farby a hosťujúce družstvo v dresoch tmavej farby. Pre prípad ťažkého rozlíšenia, po
pokyne rozhodcu, je povinný zmenu dresov uskutočniť domáci klub. Na turnajovej súťaži takto urobí
družstvo uvedené vo vyžrebovaní na prvom mieste.
38. Na štadiónoch, kde nie je k dispozícii svetelná časomiera, je domáci klub povinný zabezpečiť ručné
9
meranie a na požiadanie súpera mu umožniť kontrolu na lavičke trestomeračov. Zároveň je povinný
prostredníctvom hlásateľa pravidelne informovať o priebežnom čase, čase trestov, skóre.
39. Hrací čas je 3 x 20 min. čistého času. Striedanie hráčov a brankárov v kategórii starších a mladších
žiakov podľa pravidiel ľadového hokeja. Striedanie hráčov v kategórii HP 4. ročník a HP 3. ročník podľa
Pravidiel minihokeja. Hrací čas stretnutí minihokeja 2 x 30 min. čistého času (priateľské stretnutia), 2 x 15
min. čistého času (turnajové stretnutia – viac ako jedno stretnutie denne). Hrať na hrubý čas je neprípustné.
40. Delegačné listy sú zverejňované na internetovej stránke www.rozhodca.net podobne ako aj odsúhlasené
zmeny termínov a začiatkov stretnutí.
41. Domáci klub je povinný počas stretnutia poskytnúť rozhodcom a delegátovi minimálne jeden teplý
nápoj (čaj, káva) a jeden studený nápoj.
42. Usporiadateľ stretnutia (domáci klub) je povinný v zmysle Zákona o zhromažďovacom práve č. 80/90
Zb. z. zabezpečiť, aby na stretnutia neboli pripustené osoby s predmetmi, ohrozujúcimi bezpečnosť
divákov, hráčov, rozhodcov a iných účastníkov stretnutia, osoby podnapité, osoby prejavujúce príznaky
vplyvu drog a iných omamných prostriedkov. Usporiadateľ stretnutia je povinný dodržať príslušné
ustanovenia Zákona č. 1/2014 Z. z.
43. V 1. lige starších a mladších žiakov je povinnosť používať nový typ zápisov (termozápis, resp.
vytlačený zápis z programu IS). V ostatných súťažiach možno používať staré zápisy.
44. Upozorňujeme kluby a štatistikov jednotlivých klubov, ktorí sú zodpovední za vkladanie údajov do
systému IS, že údaje o stretnutiach musia byť vložené do systému najneskôr do 180 minút po skončení
stretnutia v zmysle Manuálu SZĽH pre činovníkov stretnutia. V prípade, že tento termín nebude dodržaný,
bude príslušný klub automaticky potrestaný pokutou. V prvom prípade 10 €, v druhom 14,00 €, v treťom a
ďalších 16,60 € a zároveň odovzdaný Disciplinárnej komisii VsZĽH na prerokovanie.
45. Pri všetkých súťažných stretnutiach, riadených VsZĽH, musí byť k dispozícii kvalifikovaný hlásateľ
a prevádzkyschopné rozhlasové zariadenie.
46. Každý hráč, štartujúci v súťaži, riadenej VsZĽH, je povinný pri každom stretnutí mať so sebou platný
preukaz poistenca a po dovŕšení 15. roku veku aj platný preukaz totožnosti.
47. VV VsZĽH a jeho odborné komisie majú právo v priebehu súťaže uskutočniť nevyhnutné operatívne
zmeny. Tieto “Všeobecné ustanovenia” boli schválené VV VsZĽH a sú záväzné pre sezónu 2016 – 2017.
Ich výklad vykonáva VV VsZĽH.
48. Hosťujúci klub povinný mať so sebou nevyplnený formulár Zápisu o stretnutí pre prípad, že na
stretnutie sa nedostaví domáci klub.
49. V sezóne 2016 – 2017 sa na základe rozhodnutia Komisie mládeže SZĽH v stretnutiach starších
a mladších žiakov nebude uplatňovať pravidlo o hybridnom posudzovaní zakázaného uvoľnenia.
50.V stretnutiach mladších žiakov je výška trestov 1 min. (za menší trest alebo menší trest pre hráčsku
lavicu), 3 min (za väčší trest alebo trest v hre) a 5 min (za osobný 10 min. trest). Automatický osobný trest
k väčšiemu 5 min. trestu ostáva v platnosti.
10
I. LIGA STARŠÍCH ŽIAKOV 8. a 7. ROČNÍK
Počet účastníkov : 7
1. HK Sp.N.Ves (SNV) 5. HK Mládež Michalovce (MIC)
2. HC Košice (KOS) 6. HC 46 Bardejov (BAR)
3. HK ŠKP Poprad (POP) 7. MŠKM Trebišov (TRB)
4. P.H.K. Prešov (PRE)
Vekové kategórie:
starší žiaci: od 01.09.2002 do 31.08.2004
8. ročník ŠHT: od 01.09.2002 do 31.08.2003
7. ročník ŠHT: od 01.09.2003 do 31.08.2004
V kategóriách prípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4.–5., 5.–6., 6.–7., 7.–8., (5.–6., 6.–7. bez ostaršenia).
Hokejista kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, ktorý z dôvodu oneskorenej
školskej dochádzky (bez prepadnutia) navštevuje vzhľadom na dátum narodenia iný ročník školskej
dochádzky, je povinný preukázať sa potvrdením o návšteve ročníka školskej dochádzky.
V kategórii starších aj mladších žiakov sa neuplatňuje pravidlo „hybridné zakázané uvoľnenie.“
Hracie dni: 27 x sobota, 1 x streda, 5 x štvrtok
Úradný začiatok: 09.00 hod. starší žiaci 8. ročník, 11.30 hod. starší žiaci 7. ročník
Poprad 10,15 hod. a 12,15 hod.
Michalovce 10,00 hod. a 12,30 hod.
Hrací systém:
I. časť – základná:
8 družstiev každý s každým trojkolovo (21 kôl/18 stretnutí).
II. časť – nadstavba 1.-4:
Družstvá umiestnené po základnej časti na 1.–4. mieste každý s každým štvorkolovo (12 kôl/12 stretnutí).
Body zo základnej časti sa nezapočítavajú. Víťaz tejto nadstavbovej časti bude vyhlásený za víťaza
regiónu v kategórii starší žiaci 8. ročník a starší žiaci 7. ročník.
II. časť – nadstavba 5.-7:
Družstvá umiestnené po základnej časti na 5.-7. mieste každý s každým štvorkolovo (12 kôl/8 stretnutí).
Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
Majstrovstvá SR starších žiakov 8. ročník
Na Majstrovstvá SR starších žiakov 8. ročník pre sezónu 2016-2017 postúpi družstvo, umiestnené na
1. mieste v II. časti – nadstavba 1. – 4.
11
Vylosovanie
Základná časť
1.kolo: 7.9.2016 streda 2.kolo: 10.9.2016 sobota
8601 – 7601 SNV – voľno 8605 – 7605 voľno – MIC
8602 – 7602 KOS – TRB 8606 – 7606 BAR – PRE
8603 – 7603 POP – BAR 8607 – 7607 TRB – POP
8604 – 7604 PRE – MIC 8608 – 7608 SNV – KOS
3.kolo: 15.9.2016 štvrtok 4.kolo: 17.9.2016 sobota
8609 – 7609 KOS – voľno 8613 – 7613 voľno – BAR
8610 – 7610 POP – SNV 8614 – 7614 TRB – MIC
8611 – 7611 PRE – TRB 8615 – 7615 SNV – PRE
8612 – 7612 MIC – BAR 8616 – 7616 KOS – POP
5.kolo: 24.9.2016 sobota 6.kolo: 1.10.2016 sobota
8617 – 7617 POP – voľno 8621 – 7621 voľno – TRB
8618 – 7618 PRE – KOS 8622 – 7622 SNV – BAR
8619 – 7619 MIC – SNV 8623 – 7623 KOS – MIC
8620 – 7620 BAR – TRB 8624 – 7624 POP – PRE
7.kolo: 8.10.2016 sobota 8.kolo: 15.10.2016 sobota
8625 – 7625 PRE – voľno 8629 – 7629 voľno – SNV
8626 – 7626 MIC – POP 8630 – 7630 TRB – KOS
8627 – 7627 BAR – KOS 8631 – 7631 BAR – POP
8628 – 7628 TRB – SNV 8632 – 7632 MIC – PRE
9.kolo: 22.10.2016 sobota 10.kolo 29.10.2016 sobota
8633 – 7633 MIC – voľno 8637 – 7637 voľno – KOS
8634 – 7634 PRE – BAR 8638 – 7638 SNV – POP
8635 – 7635 POP – TRB 8639 – 7639 TRB – PRE
8636 – 7636 KOS – SNV 8640 – 7640 BAR – MIC
11.kolo 5.11.2016 sobota 12.kolo 12.11.2016 sobota
8641 – 7641 BAR – voľno 8645 – 7645 voľno – POP
8642 – 7642 MIC – TRB 8646 – 7646 KOS – PRE
8643 – 7643 PRE – SNV 8647 – 7647 SNV – MIC
8644 – 7644 POP – KOS 8648 – 7648 TRB – BAR
13.kolo 17.11.2016 štvrtok 14.kolo 19.11.2016 sobota
8649 – 7649 TRB – voľno 8653 – 7653 voľno – PRE
8650 – 7650 BAR – SNV 8654 – 7654 POP – MIC
8651 – 7651 MIC – KOS 8655 – 7655 KOS – BAR
8652 – 7652 PRE – POP 8656 – 7656 SNV – TRB
15.kolo 26.11.2016 sobota 16.kolo 3.12.2016 sobota
8657 – 7657 SNV – voľno 8661 – 7661 voľno – MIC
8658 – 7658 KOS – TRB 8662 – 7662 BAR – PRE
8659 – 7659 POP – BAR 8663 – 7663 TRB – POP
8660 – 7660 PRE – MIC 8664 – 7664 SNV – KOS
17.kolo 10.12.2016 sobota 18.kolo 17.12.2016 sobota
8665 – 7665 KOS – voľno 8669 – 7669 voľno – BAR
8666 – 7666 POP – SNV 8670 – 7670 TRB – MIC
8667 – 7667 PRE – TRB 8671 – 7671 SNV – PRE
8668 – 7668 MIC – BAR 8672 – 7672 KOS – POP
19.kolo 22.12.2016 štvrtok 20.kolo 5.1.2017 štvrtok
8673 – 7673 POP – voľno 8677 – 7677 voľno – TRB
8674 – 7674 PRE – KOS 8678 – 7678 SNV – BAR
8675 – 7675 MIC – SNV 8679 – 7679 KOS – MIC
8676 – 7676 BAR – TRB 8680 – 7680 POP – PRE
21.kolo 7.1.2017 sobota
8681 – 7681 PRE – voľno
8682 – 7682 MIC – POP
8683 – 7683 BAR – KOS
8684 – 7684 TRB – SNV
12
Nadstavba 1. – 4.
1.kolo 14.1.2017 sobota 2.kolo 21.1.2017 sobota
8685 – 7685 1 – 4 8687 – 7687 4 – 3
8686 – 7686 2 – 3 8688 – 7688 1 – 2
3.kolo 28.1.2017 sobota 4.kolo 4.2.2017 sobota
8689 – 7689 2 – 4 8691 – 7691 4 – 1
8690 – 7690 3 – 1 8692 – 7692 3 – 2
5.kolo 11.2.2017 sobota 6.kolo 18.2.2017 sobota
8693 – 7693 3 – 4 8695 – 7695 4 – 2
8694 – 7694 2 – 1 8696 – 7696 1 – 3
7.kolo 25.2.2017 sobota 8.kolo 4.3.2017 sobota
8697 – 7697 1 – 4 8699 – 7699 4 – 3
8698 – 7698 2 – 3 8700 – 7700 1 – 2
9.kolo 9.3.2017 štvrtok 10.kolo 11.3.2017 sobota
8701 – 7701 2 – 4 8703 – 7703 4 – 1
8702 – 7702 3 – 1 8704 – 7704 3 – 2
11.kolo 18.3.2017 sobota 12.kolo 25.3.2017 sobota
8705 – 7705 3 – 4 8707 – 7707 4 – 2
8706 – 7706 2 – 1 8708 – 7708 1 – 3
Nadstavba 5. – 7.
1.kolo 14.1.2017 sobota 2.kolo 21.1.2017 sobota
8709 – 7709 5 – voľno 8711 – 7711 voľno – 7
8710 – 7710 6 – 7 8712 – 7712 5 – 6
3.kolo 28.1.2017 sobota 4.kolo 4.2.2017 sobota
8713 – 7713 6 – voľno 8715 – 7715 voľno – 5
8714 – 7714 7 – 5 8716 – 7716 7 – 6
5.kolo 11.2.2017 sobota 6.kolo 18.2.2017 sobota
8717 – 7717 7 – voľno 8719 – 7719 voľno – 6
8718 – 7718 6 – 5 8720 – 7720 5 – 7
7.kolo 25.2.2017 sobota 8.kolo 4.3.2017 sobota
8721 – 7721 5 – voľno 8723 – 7723 voľno – 7
8722 – 7722 6 – 7 8724 – 7724 5 – 6
9.kolo 9.3.2017 štvrtok 10.kolo 11.3.2017 sobota
8725 – 7725 6 – voľno 8727 – 7727 voľno – 5
8726 – 7726 7 – 5 8728 – 7728 7 – 6
11.kolo 18.3.2017 sobota 12.kolo 25.3.2017 sobota
8729 – 7729 7 – voľno 8731 – 7731 voľno – 6
8730 – 7730 6 – 5 8732 – 7732 5 – 7
13
I. LIGA MLADŠÍCH ŽIAKOV 6. a 5. ROČNÍK
Počet účastníkov : 8
1. HK Sp.N.Ves (SNV) 5. HK Mládež Michalovce (MIC)
2. HC Košice (KOS) 6. HC 46 Bardejov (BAR)
3. HK ŠKP Poprad (POP) 7. MŠKM Trebišov (TRB)
4. P.H.K. Prešov (PRE) 8. LA 11 Košice (LIB)
Vekové kategórie:
mladší žiaci: od 01.09.2004 do 31.08.2006
6. ročník ŠHT: od 01.09.2004 do 31.08.2005
5. ročník ŠHT: od 01.09.2005 do 31.08.2006
V kategóriách prípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart len o 1 ročník vyššie (nie
o kategóriu), napr. žiak 3. triedy do 4. triedy, 4.–5., 5.–6., 6.–7., 7.–8., (5.–6., 7.–8. bez ostaršenia).
Hokejista kategórie predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, kadeti, ktorý z dôvodu oneskorenej
školskej dochádzky (bez prepadnutia) navštevuje vzhľadom na dátum narodenia iný ročník školskej
dochádzky, je povinný preukázať sa potvrdením o návšteve ročníka školskej dochádzky.
V kategórii mladších žiakov (iba 5.ročník) môže v jednom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov, ktorí vekovo
patria do kategórie HP4 (4. ročník).
Tresty v kategórii mladších žiakov sú 1 min. (2 min. trest), 3 min. (5 min. trest) a 5 min. (10 min. trest)
V kategórii starších aj mladších žiakov sa neuplatňuje pravidlo „hybridné zakázané uvoľnenie.“
Hracie dni: 27 x sobota, 1 x streda, 5 x štvrtok
Úradný začiatok: 9.00 hod. mladší žiaci 6. ročník, 11.30 hod. mladší žiaci 5. ročník
Poprad 10,15 hod. a 12,15 hod.
Michalovce 10,00 hod a 12,30 hod.
Čaňa 9,45 hod. a 12,15 hod.
Hrací systém:
I. časť – základná:
8 družstiev každý s každým trojkolovo (21 kôl/21 stretnutí).
II. časť – nadstavbová 1.-4:
4 družstvá podľa umiestnenia družstva st. žiakov 8. ročník po základnej časti na 1.-4. mieste každý s
každým štvorkolovo (12 kôl/12 stretnutí). Body zo základnej časti sa nezapočítavajú. Víťaz tejto
nadstavbovej časti bude vyhlásený za víťaza regiónu v kategórii mladší žiaci 6. ročník a mladší žiaci 5.
ročník.
II. časť – nadstavbová 5.-8:
4 družstvá podľa umiestnenia družstva st. žiakov 8. ročník po základnej časti na 5.-8. mieste každý
s každým štvorkolovo (12 kôl/12 stretnutí). Body zo základnej časti sa nezapočítavajú.
14
Vylosovanie
Základná časť
1.kolo: 7.9.2016 streda 2.kolo: 10.9.2016 sobota
6601 – 5601 LIB – SNV 6605 – 5605 MIC – LIB
6602 – 5602 TRB – KOS 6606 – 5606 PRE – BAR
6603 – 5603 BAR – POP 6607 – 5607 POP – TRB
6604 – 5604 MIC – PRE 6608 – 5608 KOS – SNV
3.kolo: 15.9.2016 štvrtok 4.kolo: 17.9.2016 sobota
6609 – 5609 LIB – KOS 6613 – 5613 BAR – LIB
6610 – 5610 SNV – POP 6614 – 5614 MIC – TRB
6611 – 5611 TRB – PRE 6615 – 5615 PRE – SNV
6612 – 5612 BAR – MIC 6616 – 5616 POP – KOS
5.kolo: 24.9.2016 sobota 6.kolo: 1.10.2016 sobota
6617 – 5617 LIB – POP 6621 – 5621 TRB – LIB
6618 – 5618 KOS – PRE 6622 – 5622 BAR – SNV
6619 – 5619 SNV – MIC 6623 – 5623 MIC – KOS
6620 – 5620 TRB – BAR 6624 – 5624 PRE – POP
7.kolo: 8.10.2016 sobota 8.kolo: 15.10.2016 sobota
6625 – 5625 LIB – PRE 6629 – 5629 SNV – LIB
6626 – 5626 POP – MIC 6630 – 5630 KOS – TRB
6627 – 5627 KOS – BAR 6631 – 5631 POP – BAR
6628 – 5628 SNV – TRB 6632 – 5632 PRE – MIC
9.kolo: 22.10.2016 sobota 10.kolo 29.10.2016 sobota
6633 – 5633 LIB – MIC 6637 – 5637 KOS – LIB
6634 – 5634 BAR – PRE 6638 – 5638 POP – SNV
6635 – 5635 TRB – POP 6639 – 5639 PRE – TRB
6636 – 5636 SNV – KOS 6640 – 5640 MIC – BAR
11.kolo 5.11.2016 sobota 12.kolo 12.11.2016 sobota
6641 – 5641 LIB – BAR 6645 – 5645 POP – LIB
6642 – 5642 TRB – MIC 6646 – 5646 PRE – KOS
6643 – 5643 SNV – PRE 6647 – 5647 MIC – SNV
6644 – 5644 KOS – POP 6648 – 5648 BAR – TRB
13.kolo 17.11.2016 štvrtok 14.kolo 19.11.2016 sobota
6649 – 5649 LIB – TRB 6653 – 5653 PRE – LIB
6650 – 5650 SNV – BAR 6654 – 5654 MIC – POP
6651 – 5651 KOS – MIC 6655 – 5655 BAR – KOS
6652 – 5652 POP – PRE 6656 – 5656 TRB – SNV
15.kolo 26.11.2016 sobota 16.kolo 3.12.2016 sobota
6657 – 5657 LIB – SNV 6661 – 5661 MIC – LIB
6658 – 5658 TRB – KOS 6662 – 5662 PRE – BAR
6659 – 5659 BAR – POP 6663 – 5663 POP – TRB
6660 – 5660 MIC – PRE 6664 – 5664 KOS – SNV
17.kolo 10.12.2016 sobota 18.kolo 17.12.2016 sobota
6665 – 5665 LIB – KOS 6669 – 5669 BAR – LIB
6666 – 5666 SNV – POP 6670 – 5670 MIC – TRB
6667 – 5667 TRB – PRE 6671 – 5671 PRE – SNV
6668 – 5668 BAR – MIC 6672 – 5672 POP – KOS
19.kolo 22.12.2016 štvrtok 20.kolo 5.1.2017 štvrtok
6673 – 5673 LIB – POP 6677 – 5677 TRB – LIB
6674 – 5674 KOS – PRE 6678 – 5678 BAR – SNV
6675 – 5675 SNV – MIC 6679 – 5679 MIC – KOS
6676 – 5676 TRB – BAR 6680 – 5680 PRE – POP
21.kolo 7.1.2017 sobota
6681 – 5681 LIB – PRE
6682 – 5682 POP – MIC
6683 – 5683 KOS – BAR
6684 – 5684 SNV – TRB
15
Nadstavba 1. – 4.
1.kolo 14.1.2017 sobota 2.kolo 21.1.2017 sobota
6685 – 5685 4 – 1 6687 – 5687 3 – 4
6686 – 5686 3 – 2 6688 – 5688 2 – 1
3.kolo 28.1.2017 sobota 4.kolo 4.2.2017 sobota
6689 – 5689 4 – 2 6691 – 5691 1 – 4
6690 – 5690 1 – 3 6692 – 5692 2 – 3
5.kolo 11.2.2017 sobota 6.kolo 18.2.2017 sobota
6693 – 5693 4 – 3 6695 – 5695 2 – 4
6694 – 5694 1 – 2 6696 – 5696 3 – 1
7.kolo 25.2.2017 sobota 8.kolo 4.3.2017 sobota
6697 – 5697 4 – 1 6699 – 5699 3 – 4
6698 – 5698 3 – 2 6700 – 5700 2 – 1
9.kolo 9.3.2017 štvrtok 10.kolo 11.3.2017 sobota
6701 – 5701 4 – 2 6703 – 5703 1 – 4
6702 – 5702 1 – 3 6704 – 5704 2 – 3
11.kolo 18.3.2017 sobota 12.kolo 25.3.2017 sobota
6705 – 5705 4 – 3 6707 – 5707 2 – 4
6706 – 5706 1 – 2 6708 – 5708 3 – 1
Nadstavba 5. – 8.
1.kolo 14.1.2017 sobota 2.kolo 21.1.2017 sobota
6709 – 5709 8 – 5 6711 – 5711 7 – 8
6710 – 5710 7 – 6 6712 – 5712 6 – 5
3.kolo 28.1.2017 sobota 4.kolo 4.2.2017 sobota
6713 – 5713 8 – 6 6715 – 5715 5 – 8
6714 – 5714 5 – 7 6716 – 5716 6 – 7
5.kolo 11.2.2017 sobota 6.kolo 18.2.2017 sobota
6717 – 5717 8 – 7 6719 – 5719 6 – 8
6718 – 5718 5 – 6 6720 – 5720 7 – 5
7.kolo 25.2.2017 sobota 8.kolo 4.3.2017 sobota
6721 – 5721 8 – 5 6723 – 5723 7 – 8
6722 – 5722 7 – 6 6724 – 5724 6 – 5
9.kolo 9.3.2017 štvrtok 10.kolo 11.3.2017 sobota
6725 – 5725 8 – 6 6727 – 5727 5 – 8
6726 – 5726 5 – 7 6728 – 5728 6 – 7
11.kolo 18.3.2017 sobota 12.kolo 25.3.2017 sobota
6729 – 5729 8 – 7 6731 – 5731 6 – 8
6730 – 5730 5 – 6 6732 – 5732 7 – 5
16
TURNAJE HOKEJOVÝCH PRÍPRAVIEK 4. ROČNÍK MINIHOKEJ
Účastníci:
1.Mládež HC 46 Bardejov (BAR) 6. PHK Prešov (PRE)
2.HK Slovan Gelnica (GEL) 7. HK Sp.N.Ves (SNV)
3.HC Košice (KOS) 8. MŠKM Trebišov (TRB)
4.HK Mládež Michalovce (MIC) 9. UKS Niedźwiadski MOSiR Sanok (SAN)
5.HK ŠKP Poprad (POP) 10. MMKS Podhale N. Targ (NTA)
11. MHK Humenné (HUM)
Veková kategória: 4. ročník od 01.09.2006 do 31.08.2007
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém:
I.časť – základná: Družstvá sú rozdelené do 3 skupín. V skupine A sa odohrajú 4 turnaje, v skupine B a C
sa odohrajú 3 turnaje.
Skupina A: MIC, TRB, SAN, HUM
Skupina B: BAR, KOS, PRE
Skupina C: GEL, NTA, POP, SNV
II. časť – nadstavbová: Družstvá sú rozdelené do 3 skupín. V každej skupine sa odohrá 3 alebo 6 turnajov
podľa vyťaženosti ľadových plôch. Vylosovanie bude zverejnené samostatnou úradnou správou.
Skupina 1.-4.: A1, B1, C1, C2
Skupina 5.-8.: A2, B2, A3, C3
Skupina 9.-11.: B3, A4, C4
Hracie dni: nedeľa
Úradný začiatok: podľa vyťaženia ľadovej plochy. Usporiadateľ oznámi začiatky stretnutí v zmysle
príslušných ustanovení SP SZĽH súperovi a na sekretariát VsZĽH.
Stretnutia sa hrajú v zmysle Pravidiel pre minihokej, ktoré tvoria prílohu Rozpisu súťaží VsZĽH.
VYLOSOVANIE
1. kolo 16.10.2016 nedeľa 16.10.2016 nedeľa 23.10.2016 nedeľa
skupina A Trebišov skupina B Košice skupina C Sp.N.Ves
TRB – MIC KOS – PRE SNV – POP
MIC – SAN PRE – BAR GEL – NTA
TRB – SAN KOS – BAR POP – GEL
SNV – NTA
2.kolo 6.11.2016 nedeľa 6.11.2016 nedeľa 6.11.2016 nedeľa
skupina A Michalovce skupina B Bardejov skupina C Poprad
MIC – HUM BAR – PRE POP – NTA
HUM – TRB PRE – KOS SNV – GEL
MIC – TRB BAR – KOS GEL – NTA
POP – SNV
3.kolo 20.11.2016 nedeľa 27.11.2016 nedeľa 27.11.2016 nedeľa
skupina A Sanok skupina B Prešov skupina C Gelnica
SAN – HUM PRE – KOS GEL – SNV
MIC – HUM KOS – BAR POP – NTA
SAN – MIC PRE – BAR SNV – NTA
GEL – POP
4.kolo 4.12.2016 nedeľa
skupina A Humenné
HUM – TRB
TRB – SAN
HUM – SAN
17
TURNAJE HOKEJOVÝCH PRÍPRAVIEK 3. ROČNÍK MINIHOKEJ
Účastníci:
1.Mládež HC 46 Bardejov (BAR) 6. HK ŠKP Poprad (POP)
2.MHK Humenné (HUM) 7. PHK Prešov (PRE)
3.HC Košice (KOS) 8. HK Sp.N.Ves (SNV)
4.LA 11 Košice (LIB) 9. MŠKM Trebišov (TRB)
5.HK Mládež Michalovce (MIC) 10. HK Spiš Indians Levoča (ILE)
Veková kategória: 3. ročník od 01.09.2007 do 31.08.2008
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém:
I.časť – základná: Družstvá sú rozdelené do 3 skupín. V skupine A sa odohrajú 4 turnaje, v skupine B a C
sa odohrajú 3 turnaje.
Skupina A: LIB, MIC, TRB, HUM
Skupina B: BAR, KOS, PRE
Skupina C: LEV, POP, SNV
II. časť – nadstavbová: Družstvá sú rozdelené do 3 skupín. V každej skupine sa odohrá 3 alebo 6 turnajov
podľa vyťaženosti ľadových plôch. Vylosovanie bude zverejnené samostatnou úradnou správou.
Skupina 1.-3.: A1, B1, C1,
Skupina 4.-6.: A2, B2, C2
Skupina 7.-10.: A3, B3, C3, A4
Hracie dni: nedeľa (v Levoči sobota)
Úradný začiatok: podľa vyťaženia ľadovej plochy. Usporiadateľ oznámi začiatky stretnutí v zmysle
príslušných ustanovení SP SZĽH súperovi a na sekretariát VsZĽH.
Stretnutia sa hrajú v zmysle Pravidiel pre minihokej, ktoré tvoria prílohu Rozpisu súťaží VsZĽH.
VYLOSOVANIE
1. kolo 23.10.2016 nedeľa 23.10.2016 nedeľa 30.10.2016 nedeľa
skupina A Michalovce skupina B Prešov skupina C Sp.N.Ves
MIC – TRB PRE – KOS SNV – LEV
TRB – LIB KOS – BAR LEV – POP
MIC – LIB PRE – BAR SNV – POP
2.kolo 13.11.2016 nedeľa 13.11.2016 nedeľa 13.11.2016 nedeľa
skupina A Čaňa skupina B Košice skupina C Poprad
LIB – HUM KOS – PRE POP – LEV
HUM – TRB PRE – BAR LEV – SNV
LIB – TRB KOS – BAR POP – SNV
3.kolo 27.11.2016 nedeľa 4.12.2016 nedeľa 3.12.2016 sobota
skupina A Humenné skupina B Bardejov skupina C Levoča
HUM – MIC BAR – PRE LEV – SNV
MIC – LIB PRE – KOS SNV – POP
HUM – LIB BAR – KOS LEV – POP
4.kolo 11.12.2016 nedeľa
skupina A Trebišov
TRB – MIC
MIC – HUM
TRB – HUM
18
Pohár VsZĽH (II. LIGA STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽIAKOV)
Počet účastníkov : 4 (starší žiaci), 7 (mladší žiaci)
1. HC 46 Bardejov (BAR) 4. HK Sršne Košice (len ml. žiaci) (HSK)
2. HK Slovan Gelnica (GEL) 5. HK Mládež Michalovce (MIC)
3. MHK Humenné (HUM) 6. HK Sabinov (len ml. žiaci) (SAB)
7. UKS Niedźviadski MOSiR Sanok (SAN)
(len ml. žiaci)
Vekové kategórie:
Starší žiaci: od 1.9.2002 do 31.8.2004 (ročník 2002 od 1.9.2002, 2003, do 31.8.2004)
Mladší žiaci: od 1.9.2004 do 31.8.2006 (ročník 2004 od 1.9.2004, 2005, do 31.08.2006)
Družstvá HC 46 Bardejov a HK Mládež Michalovce nastupujú na stretnutia s hráčmi 7. ročníka, resp. 5.
ročníka.
Štart hráčov: Na registračné preukazy, vydané matrikou SZĽH.
Hrací systém: starší žiaci štvorkolovo (12 kôl/12 zápasov)
mladší žiaci dvojkolovo (14 kôl/12 zápasov)
Hracie dni: nedeľa. Na základe uznesenia VV VsZĽH sú v prípadoch vyťaženia ľadovej plochy povolené
aj dohrávky stretnutí na základe písomnej dohody so súperom a schválenia sekretariátom VsZĽH.
Úradný začiatok: 9,00 a 11,30. V prípade vyťaženia ľadovej plochy začiatok stretnutí oznámi domáci
klub súperom a delegovaným rozhodcom v zmysle príslušných ustanovení Súťažného poriadku.
HK Sršne Košice odohrajú zápasy v Aréne sršňov na sídlisku KVP V Košiciach.
Družstvá Mládež HC 46 Bardejov odohrajú domáce aj hosťujúce stretnutia v Bardejove.
Upozornenie:
1. V stretnutiach mladších žiakov o Pohár VsZĽH je hra do tela zakázaná a bude sa trestať v zmysle
príslušných pravidiel.
2. Na základe rozhodnutia Komisie mládeže SZĽH sú stanovené tresty pre kategóriu mladších žiakov 1
min. (MT), 3 min. (VT) a 5 min. (OT).
3. V kategórii starších aj mladších žiakov sa neuplatňuje pravidlo „hybridné zakázané uvoľnenie.“
VYLOSOVANIE
Starší žiaci Mladší žiaci
9.10.2016 nedeľa 1. kolo 9.10.2016 nedeľa
101 MIC – GEL 201 MIC – GEL
202 HSK – BAR v Bardejove
203 SAN – SAB
16.10.2016 nedeľa
102 HUM – MIC
103 GEL – BAR v Bardejove
19
23.10.2016 nedeľa 2. kolo 23.10.2016 nedeľa
104 GEL – HUM 204 GEL – HUM
205 HSK – MIC
206 SAB – BAR v Bardejove
30.10.2016 nedeľa
105 HUM – BAR v Bardejove
6.11.2016 nedeľa
106 HUM – GEL
107 MIC – BAR v Bardejove
13.11.2016 nedeľa 3. kolo 13.11.2016 nedeľa
108 BAR – GEL 207 BAR – SAN
109 MIC – HUM 208 HUM – HSK
209 MIC – SAB
4. kolo 20.11.2016 nedeľa
210 SAN – MIC
211 SAB – HUM
212 HSK – GEL
27.11.2016 nedeľa
110 MIC – GEL
4.12.2016 nedeľa 5. kolo 4.12.2016 nedeľa
111 BAR – MIC 213 HUM – SAN
214 BAR – MIC
215 GEL – SAB
11.12.2016 nedeľa 6. kolo 11.12.2016 nedeľa
112 GEL – BAR v Bardejove 216 GEL – BAR v Bardejove
113 HUM – MIC 217 HUM – MIC
218 HSK – SAN
18.12.2016 nedeľa 7. kolo 18.12.2016 nedeľa
114 BAR – HUM 219 BAR – HUM
220 SAN – GEL
221 SAB – HSK
8.1.2017 nedeľa
115 GEL – MIC
116 BAR – HUM
15.1.2017 nedeľa 8. kolo 15.1.2017 nedeľa
117 GEL – MIC 222 GEL – MIC
223 BAR – HSK
224 SAB – SAN
22.1.2017 nedeľa 9. kolo 22.1.2017 nedeľa
118 HUM – GEL 225 HUM – GEL
226 MIC – HSK
227 BAR – SAB
10. kolo 29.1.2017 nedeľa
228 SAN – BAR v Bardejove
229 SAB – MIC
230 HSK – HUM
11.kolo 5.2.2017 nedeľa
231 MIC – SAN
232 HUM – SAB
233 GEL – HSK
12.2.2017 nedeľa 12.kolo 12.2.2017 nedeľa
119 MIC – BAR v Bardejove 234 MIC – BAR v Bardejove
235 SAN – HUM
236 SAB – GEL
20
19.2.2017 nedeľa 13.kolo 19.2.2017 nedeľa
120 MIC – HUM 237 BAR – GEL
121 BAR – GEL 238 MIC – HUM
239 SAN – HSK
26.2.2017 nedeľa 14.kolo 26.2.2017 nedeľa
122 HUM – BAR v Bardejove 240 HUM – BAR v Bardejove
241 GEL SAN
242 HSK – SAB
5.3.2017 nedeľa
123 BAR – MIC
124 GEL – HUM
SPRÁVNE POPLATKY, POKUTY
Na sezónu 2016-2017 sú stanovené správne poplatky a pokuty nasledovne:
Súťažná komisia:
Za každé prejednanie športovo-technických otázok prípadu Súťažnou komisiou, porušenie Súťažného
poriadku a Rozpisu, smerníc a rozhodnutí VV a odborných komisií VsZĽH:
Hokejové prípravky: 5,00 €
Žiaci: 10,00 €
juniori a dorast: 13,50 €
Štartovný poplatok za každé prihlásené družstvo do súťaží:
I. liga starší a mladší žiaci 8., 7., 6.,5. ročník 57,00 €/družstvo
II. liga st. žiaci (8. a 7. ročník)a mladší žiaci (6. a 5 ročník) 50,00 €/družstvo
turnaje hokejových prípraviek 3. a 4. ročník minihokej 27 €/družstvo
Komisia rozhodcov
Nedostavenie sa na stretnutie bez predchádzajúceho ospravedlnenia a zaistenia náhrady za seba ( o pokute
rozhoduje KR VsZĽH):
pokuta do výšky 100% príslušného paušálu
Neskoré dostavenie sa rozhodcu na stretnutie, včasná prítomnosť v kabíne rozhodcov pred stretnutím (o
pokute rozhoduje KR VsZĽH ):
a) menej ako 60 minút pred úradným začiatkom:
pokuta vo výške 50% paušálu
b) dostavenie sa po úradnom začiatku, alebo oneskorené otvorenie stretnutia po úradnom začiatku z viny
rozhodcu:
pokuta vo výške 75% paušálu
Neskoré podanie zápisu – uznáva sa iba podanie na pošte, prípadne osobné doručenie zápisu do 4 kalendárnych
dní po stretnutí (o pokute rozhoduje sekretár zväzu na základe podacej pečiatky pošty):
pokuta vo výške:
a) v prvom prípade 50% paušálu
b) v druhom prípade 75% paušálu
c) v treťom a každom ďalšom prípade 100% paušálu + zastavenie činnosti na 1
mesiac nepodmienečne
Nedodržanie iných predpisov a nariadení – napr. prítomnosť cudzích osôb v kabíne rozhodcov, fajčenie v
kabíne pred, počas a po stretnutí, nepredpisový výstroj a výzbroj (o pokute rozhoduje KR VsZĽH):
pokuta vo výške 50% paušálu
Neúplnosť údajov v zápise o stretnutí – zodpovedá hlavný rozhodca, v prípade rozhodovania systémom
dvoch rozhodcov obaja rozhodcovia (o pokute rozhoduje sekretár VsZĽH, SK a KR VsZĽH i jednotlivo):
pokuta vo výške: 50% paušálu
21
Disciplinárna komisia – finančné pokuty a sankcie podľa DP SZĽH čl. 9 a 33
Článok 9
a) za disciplinárne previnenia je možné uložiť i finančné sankcie do maximálnej výšky (minimálne však
10% zo sankcie):
DK− regionálna Jednotlivec 50,− € Klub 200,− €
Do finančnej pokuty sa nezapočítava úhrada nákladov disciplinárneho konania. Sankcie a pokuty sú bližšie
vymedzené v aktuálne platnom Vykonávacom pokyne SZĽH k DP SZĽH
v Rozpise súťaží riadených SZĽH pre príslušnú sezónu finančnú pokutu jednotlivcovi je možné uložiť
súčasne so zastavením činnosti,
b) finančnú pokutu jednotlivcovi je možné uložiť súčasne so zastavením činnosti,
c) doklad o zaplatení pokuty je povinný klub, alebo jednotlivec zaslať na Disciplinárnu komisiu, ktorá
pokutu uložila a to najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Nezaplatenie stanovenej pokuty v
stanovenom čase môže byť dôvodom zvýšenia až do maximálnej výšky. Jej nezaplatenie však nie je
dôvodom na súdne vymáhanie, ale môžu byť uplatnené ďalšie disciplinárne dôsledky.
Článok 33
Klub, ktorého člen alebo kolektív bol disciplinárne potrestaný, uhradí náklady disciplinárneho konania:
na úrovni regiónu do 17,− €
Sankcie a pokuty sú bližšie vymedzené v aktuálne platnom Vykonávacom pokyne SZĽH k DP SZĽH a v
Rozpise súťaží riadených SZĽH pre príslušnú sezónu.
Rozhodcovia sa trestajú ako jednotlivci podľa príslušnej súťaže.
Odvolacie poplatky podľa SP SZĽH:
Článok 64
Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení sankčnej garancie, a to nasledovne:
− žiacke súťaže a nižšie súťaže 10,- €
22
ADRESÁR HOKEJOVÝCH KLUBOV
Mládež HC- 46 Bardejov
Kutuzovova 3687, P. O. Box 121, 085 01 Bardejov
športový riaditeľ: Mgr., Bc. Tomáš Ivan 0907 320937 ivan.hokej.bardejov@gmail.com
hlavný tréner: Patrik Sokoli sokolipatrik@gmail.com
vedúci ZŠ:
HK Slovan Gelnica
Športová 36, 056 01 Gelnica
prezident: Ing. Zoltán Kolbaský 0903 633414 kolbasky63@gmail.com
manažér mládeže: Ladislav Gross 0908 478944 lgross@euroweb.sk
MHK Humenné, o. z.
Chemlonská 8, 066 01 Humenné mhk@mhkhumenne.sk
designovaný prezident: JUDr. Marek Šmida 0903 803131 smida@mhkhumenne.sk
člen VV: Mgr. Erika Ilčíková 0902 881769 ilcikova@mhkhumenne.sk
športové oddelenie: Michal Kulan 0944 501983 mhk@mhkhumenne.sk
Peter Mižák 0915 866905 mhk@mhkhumenne.sk
vedúci ZŠ: Jozef Kušnírik 0905 440354
Hokejový Club Košice 55 6221673 sekretariat@hckosice.sk
Nerudova 12, 040 01 Košice
prezident: Ing. Juraj Mondík 0911 713140
II. viceprezident: Ing. Juraj Bakoš 0911 713140
manažér mládeže: Mojmír Božík 0914 512005 sekretariat@hckosice.sk
org. pracovník: Mojmír Božik 0914 512005 sekretariat@hckosice.sk
vedúci ZŠ: Ing. Igor Havrila 055 7290099 sekretariat@steelarena.sk
LIBA ACADEMY 11 Košice 0903 626876 info@igorliba.sk
Národná trieda 48, 040 01 Košice
prezident: Ing. Jana Lopatníková 0903 626876 lopatniik@gmail.com
viceprezident: Igor Liba 0903 605582
manažér mládeže: Jaromír Dragan 0915 963155 dragan.jaromir@gmail.com
org. pracovník: Ľudmila Mizáková 0903 140654 info@igorliba.sk
vedúci ZŠ: Peter Buchla 0911 041000 hokej@t-zone.sk
HK Sršne Košice info@arenasrsnov.sk
Omská 2, 040 01 Košice
štatutárny zástupca: Marek Mergleský 0905 622145
manažér mládeže: Marek Mergleský 0905 622145
Hokejový klub Spiš Indians 0907 733584 mlynar@levnemoc.sk
Pri podkove 5, 054 01 Levoča
riaditeľ: Radoslav Kellner 0905 906040
manažér mládeže: Ing. Ján Mlynár 0907 733584 mlynar@levnemoc.sk
org. pracovník: Jana Kellnerová 0918 340331 janka@kellner.sk
vedúci ZŠ: Mgr. Branislav Minďaš 0911 088911
Hokejový klub Mládež Michalovce, o.z. 0918 142541 mladez@hkmichalovce.sk
Športová 1, 071 01 Michalovce
predseda: Mgr. Richard Mašlanka 0917 524280 maslanka.michalovce@gmail.com
manažér mládeže: Mgr. Jozef Kužma 0918 142541 jozefkuzma@yahoo.com
vedúci ZŠ: Marián Olejár 0905 535062 hkmichalovce@centrum.sk
23
HK ŠKP Poprad, o. z. 052 7722705 hkpoprad@hkpoprad.sk
Štefánikova 6, 058 01 Poprad
výkonný riaditeľ: Ing. Peter Žifčák 0907 065576 zif@zif.sk
manažér mládeže: Miloš Šeliga 0905 696421 mseliga@hkpoprad.sk
vedúci ZŠ: Bc. René Šoltés 0908 255432 zimnystadion@msupoprad.sk
P.H.K. Prešov, n.o. 0948 551003 phk.presov@gmail.com
Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov
riaditeľ: Peter Potočňák 0905 428823 phk.presov@gmail.com
predseda spr. rady: Ing. Vojtech Lukošík 0905 297304
manažér mládeže: Peter Křemen 0907 939734 phk.presov@gmail.com
org. pracovník: Emília Dudová 0948 551003 phk.presov@gmail.com
vedúci ZŠ:
Hokejový Klub mesta 98-Mládeže Rožňava
Šafárikova 116, 048 01 Rožňava
predseda: Bc. Miroslava Fafráková 0918 542518 fafrak@fafrak.sk
podpredseda: Ing. Adrián Fafrák 0905 922848 fafrak@fafrak.sk
manažér: Miroslav Krajec 0908319660
Hokejový klub Sabinov
Levočská 2, 08/3 01 Sabinov
predseda: Vladimír Reviľák 0903 943443 hksabinov@gmail.com
podpredseda: Daniel Bortňák 0940 600600
manažér mládeže: Kamil Zagrapan 0915 261880 zagy.kamil@gmail.com
vedúci ZŠ: Štefan Kušnír 0907 455848
UKS Niedźwiadki Mosir Sanok 0048 605 588488
ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok
štatutárny zástupca: Tomasz Florczak
štatutárny zástupca: Renata Klodowska-Burczyk 0048 605 588448
manažér mládeže: Tomasz Wolanin tewu_22@o2.pl
org. pracovník: Michal Radwański mrhockey@interia.pl
HK Spišská Nová Ves 053 4461086 hokejovyklubsnv@gmail.com
T. Vansovej 1, 052 01 Sp.N.Ves
riaditeľ: Ľubomír Vaic 0911 631977
predseda VV: Klaudius Zekucia 0905 459309 hokejovyklubsnv@gmail.com
manažér mládeže:
vedúci ZŠ: Jozef Hrubý 0903 630982
MMKS Podhale Nowy Targ
Ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ 0048 502 648485 biuro@mmks-podhale.pl
Mestský športový klub mládeže Trebišov 0905 511896 mskm@trebisov.sk
M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov 0918 893485
štatutárny zástupca: PhDR. Marek Čižmár 056 6722665
štatutárny zástupca: Radoslav Vargaeštók 0905 346326 rado.ravar@gmail.com
manažér mládeže:
vedúci ZŠ: Ing. Andrej Čalfa 0908 034992 calfa@trebisov.sk
Vranov Bulls
Mlynská 1346, 093 01 Vranov
štatutárny zástupca: Jiří Zeman 0907 516065 zeman@std.sk
24
ADRESÁR ROZHODCOV VsZĽH
Priezvisko, meno Ulica PSČ Miesto Telefón Email
Bačo Štefan Slobody 5 040 11 Košice 0905764144 bacova.tatiana@slposta.sk
Binda Adam Výstavby 27 044 14 Čaňa 0918020701 binda.adam1@gmail.com
Borza Michal Čečehov 20 072 11 Michalovce 0948331687 borzacik@gmail.com
Čatloš Jozef Vihorlatská 622 072 22 Strážske 0904319733 catlosjozef@gmail.com
Dobranský Matúš Komenského 2222/79 075 01 Trebišov 0917600705 matusdobransky@centrum.sk
Ducár Peter Komenského 20 085 01 Bardejov 0907583956 peterducar18@gmail.com
Gajdoš Adrián Americká trieda 1 040 13 Košice 0944568866 13adrian23@gmail.com
Gajdoš Radoslav Americká trieda 1 040 13 Košice 0905563257 13rado@gmail.com
Gavalier Dalibor Štúrovo nábrežie 10 052 01 Sp.N.Ves 0907337497 24gavo24@gmail.com
Gmitter Marek J. Grešáka 30 085 01 Bardejov 0905353682 m.gmitter1973@gmail.com
Jurko Michal Dubová 5 085 01 Bard. N.Ves 0903644299 michaljurko@centrum.sk
Kanda Matúš Exnárova 32 080 01 Prešov 0948018825 matus.kanda.po@gmail.com
Kormaník Vladimír Jarabina 142 065 31 Jarabina 0908196736 palavrao01@gmail.com
Lovás Juraj Lesná 54/13 076 12 Brezina 0908366723 lovas.duri@gmail.com
Makara Martin Fučíkova 970/33 085 01 Bardejov 0944265564 matoman80@gmail.com
Moleková Eva Mária Jarná 1 040 01 Košice 0918622354 e.m.molek@gmail.com
Müller Rastislav Aténska 5 040 13 Košice 0904169199 rastislav.muller@gmail.com
Paľa Kočiščák Patrik Andreja Svianteka 2 085 01 Bardejov 0902557588 patrikpalakociscak@gmail.com
Piovar Peter Konečná 12 071 01 Michalovce 0911205388 pyco44@gmail.com
Sedlák Patrik Bielocerkevská 15 040 22 Košice 0902804656 sedlotap@gmail.com
Strelec Matúš Škultétyho 1921/6 075 01 Trebišov 0918306327 strelec.matus100@gmail.com
Strelec Miloš Ľ. Štúra 598/21 076 22 Vojčice 0918626506 solimx6@gmail.com
Szalontay Dušan Havanská 16 040 13 Košice 0910993131 dusan.szalontay25@gmail.com
Vida Milan Jazerná 7 044 14 Čaňa 0905258341 mivi5570@gmail.com
Adresár rozhodcov SZĽH bude zverejnený v Rozpise súťaží SZĽH.
25
NÁHRADY ROZHODCOM A INŠTRUKTOROM ROZHODCOV – VÝŇATOK
Kompletná Smernica pre náhrady rozhodcom a inštruktorom je uvedená v Rozpise súťaží SZĽH na
aktuálnu sezónu a je záväzná pre všetky súťaže a stretnutia, riadené VsZĽH.
1. Stravné
Rozhodcovi a inštruktorovi rozhodcov prináleží náhrada stravného podľa všeobecného právneho predpisu,
ak cesta na stretnutie mimo trvalého bydliska alebo pracoviska trvá min. 5 hod. (Stravné: 5 -12 hod = 4,20
€; 12 -18 hod = 6,30 €; nad 18 hod = 9,80 €)
2. Poštovné
Náhrada vo výške doporučeného listu patrí rozhodcovi, ktorý odosiela zápis o stretnutí. Inštruktorovi
rozhodcov patrí náhrada vo výške obyčajnej listovej zásielky.
3. Cestovné
a/ S výnimkou súťaží riadených SZĽH, do vzdialenosti 50 km možno použiť iba verejný hromadný
dopravný prostriedok – autobus, osobný vlak II. tr.
Ak na stretnutie aj v nižších súťažiach cestujú v jednom aute minimálne dve osoby, je možné účtovať
kilometrovné. Pri použití vlastného motorového vozidla môžu účastníci cesty účtovať cestovné do výšky
verejného dopravného prostriedku.
b/ – do vzdialenosti 50 km možno osobný vlak, autobus.
– do vzdialenosti 200 km možno použiť rýchlik II. tr., autobus
c/ Kilometrovné je možné použiť za dodržania zásad uvedených v bode 3a/, pri čom z jedného smeru
najďalej situovaný účastník vezie na stretnutie všetkých účastníkov. Z „jedného smeru“ sa rozumie
zachádzka max. 25% zo vzdialenosti do cieľového miesta. Za odjazdený kilometer je náhrada 0,20 € / km.
V prípade, že sa osoby, cestujúce na stretnutie nedohodnú a cestujú osobitne, náhrada za odjazdený
kilometer je 0,10 € / km pre každého osobitne. Nemôže sa účtovať MHD.
4. Nocľažné
Vo výnimočných prípadoch je možné účtovať nocľažné, ak účastník rozhoduje stretnutie v jeden deň
odpoludnia a nasledujúci deň dopoludnia, ak vzdialenosť bydliska od miesta konania presahuje 50 km. V
takomto prípade môže účtovať cestovné iba v deň prvého stretnutia – príchod a v nasledujúci deň druhého
stretnutia – návrat.
Paušálne náhrady – súťaže usporiadané na úrovni regiónov
VsZĽH HR ČR Inštruktor Zápis Časomerač Ostatní
Seniori 22,00 € 11,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Juniori a
dorastenci 20,00 € 10,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Ženy a žiaci 18,00 € 9,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Minihokej 9,00 € – – – – 6,00 € 5,50 € 5,00 €
Medzinárodné stretnutia klubov
Seniori 22,00 € 11,00 € 8,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Juniori a
dorastenci 18,00 € 9,00 € 8,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Ženy, kadeti a
žiaci 16,00 € 8,00 € 8,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Priateľské a turnajové a ostatné stretnutia družstiev z regionálnych súťaží
Seniori so
seniormi resp. s
vyššou súťažou
20,00 € 10,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
Juniori
(dorast) medzi
sebou resp.
s vyššou
súťažou
16,00 € 8,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
ženy, kadeti a
žiaci 16,00 € 8,00 € 7,00 € 7,00 € 6,50 € 6,00 €
26
Štatistici SLAPSHOT:
1. liga st. a ml. žiakov 7,00 €

Upozornenie:
V stretnutiach hraných v pracovné dni s úradným začiatkom pred 16. hodinou, sa všetky odmeny uvedené
v sadzobníku odmien zvyšujú o 50% .
Úplné znenie Sadzobníka odmien, účinný od 1.9.2016, je zverejnený v Rozpise súťaží SZĽH na sezónu
2016-2017.
SMERNICA PRE VÝKON PRAVIDIEL HRY MLADŠÍCH ŽIAKOV (5. A 6. ROČNÍK)
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
b) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive vrátane
registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku, pokiaľ
príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie, striedavé štarty
a iné
zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu minimálne 24 hodín pred
skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy. Štart hráčov v majstrovských žiackych
stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na základe predloženia platného
registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku klubu – oddielu, prípadne hosťovania
alebo striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia – bez povinnosti predložiť potvrdený menný
zoznam – súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude vykonávať príslušný regionálny zväz. V
prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 6.13 SP SZĽH.
(Výsledok zápasu a kontumácia).
2. DRUŽSTVO A HRÁČI
K stretnutiu musí nastúpiť predpísaný počet hráčov. Počet hráčov stanovuje ods. 3.2.1 a 3.2.2 SP SZĽH.
Metodické oddelenie SZĽH odporúča v tejto kategórií zaradiť čo najväčší počet hráčov (max. počet
22).
V kategórii mladších žiakov (iba 5.ročník) môže v jednom stretnutí nastúpiť najviac 5 hráčov, ktorí vekovo
patria do kategórie HP4 (4. ročník).
3. POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“ .
4. PRAVIDLÁCH HRY
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH s výnimkou
dĺžky trestov a zakázaného uvoľnenia – automatické.
b) STRIEDANIE HRAČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového
hokeja.
c) STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel
ľadového hokeja.
5. HRACÍ ČAS
ČAS STRETNUTIA – stretnutie trvá 3 x 20 minút čistého času.
6. HRÁČSKY VÝSTROJ
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, vrátane
certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“) a celotvárového chrániča tváre (tzv. „košík“)
určeného výrobcom pre ľadový hokej.
27
7. PRIEBEH STRETNUTIA – ORGANIZÁCIA
Vždy 15 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie oboch družstiev na ľadovej ploche. Po prvej
tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po druhej tretine je prestávka 5 minút. Usporiadateľ (domáce
družstvo) je povinný poskytnúť družstvu hostí 25 kusov pukov potrebných k rozcvičke na ľade. Hosťujúce
družstvo je povinné po ukončení rozcvičenia na ľade vrátiť rovnaký počet pukov usporiadateľovi
stretnutia.
8. HRA TELOM
V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka ľadového hokeja je hra telom ZAKÁZANÁ. Súboj o puk
sa môže uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných pravidiel ľadového hokeja. Hra
telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto
pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranení spôsobených fyzickým kontaktom tiel hráčov. Preto
akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať puk) sa
trestá podľa platných pravidiel ľadového hokeja. Náhodný kontakt tiel hráčov vyplývajúci z bežnej hry s
pukom sa netrestá. Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na základe toho, či ho hráč vyvolá
úmyselne alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický kontakt, aby zasiahol aspoň telo
protihráča, keď nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom. Pri úmyselnom fyzickom kontakte
hráča rozhodcovia postupujú v súlade s pravidlom 169 – Hra telom v hokeji žien.
9. POSUDZOVANIE TRESTOV
Pri posudzovaní a udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu podľa platných pravidiel ľadového
hokeja. V kategórii mladších žiakov 5. a 6. ročníka je každý nedovolený zákrok trestaný 1 min. (nie 2
min.) trestom, osobný trest 5 min. (nie 10 min.) V prípade porušenia pravidiel, za ktoré sa ukladá trest 5
min + OK alebo TH sa odpyká 3 minútové vylúčenie a potrestaný hráč (funkcionár) bude vykázaný do
šatne. Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom nešportovom
správaní hráča funkcionára).
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A SANKCIE
a) Klub, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH v zmysle platných ustanovení SP SZĽH
kontumáciou a následne riešené podľa DP SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok prehodnotenie jeho
budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
b) V prípade troch kontumačných výsledkov v zmysle ods. 6.13 SP SZĽH nebude družstvo z dôvodu
narušenia systému mládežníckych súťaží vyradené zo súťaže, ale budú mu krátené finančné
prostriedky zo systému SZĽH. Prípadné sankcie stanoví Komisia mládeže samostatnou prílohou.
11. KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre mladších žiakov – 5. a 6. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH
dňa 28. 07. 2016, Súťažnou komisiou dňa 3. 8. 2016 a VV SZĽH dňa 17. 08. 2016 s účinnosťou od 1. 9.
2016. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní
rešpektovať špecifické ustanovenia uvedené v týchto pravidlách.
PRAVIDLÁ HRY PRE MINIHOKEJ
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
a) Stretnutia hráčov 3.a 4. ročníka sa hrajú v zmysle pravidiel o minihokeji formou prípravných stretnutí a
turnajov.
b) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.
c) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku/zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive vrátane
registračných preukazov na príslušný regionálny zväz (do 1. septembra kalendárneho roku, pokiaľ
príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách (napr. hosťovanie, striedavé štarty
a iné zmeny) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu minimálne 24 hodín
pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušné regionálne zväzy. Štart hráčov v majstrovských žiackych
stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na základe predloženia platného
28
registračného preukazu s vyznačením príslušnosti ku klubu – oddielu, prípadne hosťovania alebo
striedavého štartu (prípadne potrebného ostaršenia – bez povinnosti predložiť potvrdený menný zoznam –
súpisku). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude vykonávať príslušný regionálny zväz. V prípade
pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 6.13 SP SZĽH.
(Vyhlásenie kontumačného výsledku).
d) Všeobecné ustanovenia sa vzťahujú aj na hráčov 3. ročníka v tých prípadoch ak kluby
usporiadajú priateľské, turnajové stretnutia pre hráčov 3. ročníka za podmienky dodržania tejto
smernice o minihokeji.
e) V prípade účasti hráčov 3. ročníka v priateľských medzinárodných a turnajových stretnutiach
usporiadaných klubmi iných hokejových federácii sú kluby povinné dodržiavať ostatné smernice SZĽH
napr. smernicu pre medzinárodný styk. Za organizáciu a účasť na takomto stretnutí zodpovedajú výlučne
klub, zástupcovia klubu a zákonný zástupca (-ovia) hráča.
f) Metodické odd. SZĽH považuje v tejto vekovej kategórii za nosný tréningový proces na ľade a mimo
neho, ktorý má hráčom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu.
g) V prípade priateľských medzinárodných a turnajových stretnutí organizovaných klubmi však Metodické
odd. SZĽH apeluje na kluby, zástupcov klubov a zákonných zástupcov zvážiť primeraný počet týchto
stretnutí pre hráčov zodpovedajúci nielen ich fyzickému a psychickému vývoju s cieľom dodržať etapu
športovej prípravy v tejto vekovej kategórii, ale aj upevniť ich záujem o šport, najmä o ľadový hokej.
2. HRACIA PLOCHA
Minihokej sa hrá na upravenej hracej ploche oficiálneho ihriska pre ľadový hokej. Obvod takto upravenej
plochy je vyznačený typizovaným minimantinelom, ktorý je položený na modrej čiare po celej jej dĺžke.
Zvyšný obvod hracej plochy je ohraničený mantinelom pre ľadový hokej. Takto upravená hracia plocha
vytvorí dve menšie ihriská v krajných pásmach „veľkého“ ihriska, v ktorých prebieha samotné stretnutie.
Stredová plocha zostáva voľná a slúži pre rozkorčuľovanie nehrajúcich hráčov alebo pre rôzne súťaže,
ktoré môže usporiadateľ realizovať (súťaže technickej zručnosti, korčuliarskej zručnosti a pod.). V strednej
časti ihriska môžu byť umiestnené lavičky, ktoré slúžia na oddych striedajúcich hráčov.
a) MINIBRÁNKY – sú bránky s rozmermi 146 cm a 97 cm. Pokiaľ usporiadateľ nemá k dispozícii
minibrány, využívajú sa štandardné brány podľa platných pravidiel ľadového hokeja v počte 4 ks (2 v
každom hracom priestore). Minibrány sú v hracích priestoroch pre minihokej uložené v strede medzi
bránkovou čiarou riadneho ihriska a položeným minimantinelom (stredová os bránky je cca. 6 m od
bránkovej čiary) a 1,5 m od mantinelu v osi hracej plochy.
b) ROZMERY HRACEJ PLOCHY
Maximálne rozmery: dĺžka 30 m a šírka 20 m.
Minimálne rozmery: dĺžka 26 m a šírka 18,6 m.
c) VYZNAČENIE HRACEJ PLOCHY – pre minihokej sa nevyžaduje žiadna úprava v značení ihriska.
d) HRAČSKÉ LAVICE – V strednej časti môžu byť umiestnené lavičky, ktoré slúžia na oddych
striedajúcich hráčov. Lavice sú umiestnené na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme.
e) MINIMANTINEL – pod pojmom minimantinel sa rozumie predmet oddeľujúci hrací priestor pre
minihokej od zvyšnej časti „veľkého“ ihriska do maximálnej výšky 25 cm (štandardná veľkosť – 20cm x
20cm). Minimantinel je zhotovený z molitanu, typizovaný a dodaný zo SZĽH. Môže byť aj z iného
mäkkého materiálu, ale bez ostrých hrán.
3. DRUŽSTVO A HRÁČI
a) ZLOŽENIE DRUŽSTVA – každé družstvo je rozdelené na dve mini – družstvá (minidružstvo A a
minidružstvo B). Minimálny počet hráčov na odohranie stretnutia (minidružstvo A+B) je 18 hráčov a 2
brankári (9 hráčov a 1 brankár na každej strane).
b) V zápise o stretnutí môžu byť uvedení v jednej hernej formácii aj 4 hráči rovnakej farby, ktorých tréner
obmieňa počas jednotlivých striedaní na ľade.
c) MINIDRUŽSTVO – tréner rozdelí hráčov do dvoch minidružstiev. Minidružstvo A tvorí minimálne 9
hráčov a jeden brankár. Povinnosťou trénera je zaradiť hráčov podľa výkonnosti do jednotlivých
herných formácií (t. j. najlepších hráčov do prvých troch) a nešpekulovať s ovplyvnením výsledku
zaradením najlepších hráčov do druhej prípadne tretej hernej formácie. Podobným spôsobom tréner vytvorí
minidružstvo B (výkonnostne slabší hráči).
29
d) HERNÁ FORMÁCIA – na každej jednej strane družstva A+B nastupujú 3 herné formácie a v hernej
formácii nastupujú 3 hráči s páskami rovnakej farby a jeden brankár. V zápise o stretnutí môžu byť
uvedení v jednej hernej formácii aj 4 hráči rovnakej farby, ktorých tréner obmieňa počas jednotlivých
striedaní na ľade.
Minidružstvá sú rozdelené do nasledovných herných formácií podľa jednotlivých farieb:
Minidružstvo A:
• Červená farba (páska) – prvá trojka (resp. štvorka)
• Modrá farba (páska) – druhá trojka (resp. štvorka)
• Biela farba (páska) – tretia trojka (resp. štvorka)
Minidružstvo B:
• Zelená farba (páska) – štvrtá trojka (resp. štvorka)
• Žltá farba (páska) – piata trojka (resp. štvorka)
• Hnedá farba (páska) – šiesta trojka (resp. štvorka)
e) KAPITÁN DRUŽSTVA – každé družstvo má jedného kapitána a asistenta kapitána, ktorí sú rozdelení v
minidružstvach nasledovne: ak je kapitán v minidružstve „A“, asistent kapitána musí byť v minidružstve
„B“ resp. naopak.
f) OZNAČENIE HRÁČOV – minimálne 30 minút pred začiatkom stretnutia predloží vedúci každého
družstva súpisku všetkých hráčov s prideleným číslom na drese a farebným označením zapisovateľovi
stretnutia.
g) KAŽDÝ HRÁČ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ FAREBNOU PÁSKOU NA ĽAVEJ RUKE – podľa
vyplnenej prílohy k zápisu o stretnutí. Počas jednotlivých striedaní sú ZAKÁZANÉ akékoľvek obmeny
hráčov medzi jednotlivými formáciami.
4. HRACÍ ČAS
a) ČAS STRETNUTIA – počas turnajových stretnutí (ak družstvo odohrá viac ako jedno stretnutie denne)
sa hrá 2 x 15 minút čistého času, so zastavením len pri striedaní hráčov. Počas priateľských stretnutí sa
hrá 2 x 30 minút čistého času, so zastavením len pri striedaní hráčov.
b) ČAS STRIEDANIA – striedanie hráčov sa uskutočňuje v obidvoch minidružstvach súčasne a povinne
po 60 sekundách čistého času na znamenie časomerača.
5. HRÁČSKY VÝSTROJ
Hráči nastupujú na stretnutie s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel ľadového hokeja, vrátane
certifikovaného chrániča krku (tzv. „nákrčník“)
a celotvárového chrániča tváre (tzv. „košík“) určeného výrobcom pre ľadový hokej.
6. POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA
a) VYPLNIŤ „ZÁPIS O STRETNUTÍ“ (viď príloha 1.) A „PRÍLOHU K ZÁPISU O STRETNUTÍ“ (viď
príloha 2.) Rozhodcovia nesmú začať stretnutie bez vyplnenej a odovzdanej prílohy k zápisu o stretnutí od
obidvoch družstiev.
b) PRIPEVNIŤ FAREBNÉ OZNAČENIE HRÁČOV- podľa vyplnenej „prílohy k zápisu o stretnutí“
c) ROZKORČUĽOVANIE PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA – trvá cca 5 minút a je bez pukov.
Každé družstvo sa rozkorčuľuje v jednej tretine hokejového ihriska.
7. FUNKCIONÁRI STRETNUTIA
a) ROZHODCOVIA – stretnutie vedie dvojica rozhodcov tak, že každý rozhoduje na jednom minihrisku.
Okrem vhadzovania puku sa obidvaja pohybujú pri mantineli čelom k sebe. Pri udeľovaní trestu rozhodca
uplatní signalizáciu trestu podľa platných pravidiel ľadového hokeja a ukáže na miesto začiatku trestného
strieľania. Vhadzovanie puku do hry sa vždy uskutočňuje na pomyselnom bode v strede hracej plochy
medzi bránkami. Ostatní hráči stoja cca 2 m od bodu vhadzovania. Každý rozhodca eviduje počet
strelených gólov na svojom miniihrisku.
b) ČASOMERAČ – meria časovým zariadením čas hry. Jedno striedanie trvá 60 sekúnd. Po naplnení času
zastavuje čas a zvukovým signálom resp. hlasom oznamuje rozhodcom uplynutie času (rozhodcovia majú
5 sekúnd na prerušenie hry).
c) ZAPISOVATEĽ – má všetky povinnosti vyplývajúce z platných pravidiel ľadového hokeja. Okrem
týchto povinnosti je jeho úlohou v prípade, ak tréner družstva nedodrží vopred zapísanú hernú formáciu
30
(viditeľne označenú farebnou páskou) oznámiť uvedenú skutočnosť rozhodcom, ktorí sú povinní ju zapísať
do „ zápisu o stretnutí“.
8. PRAVIDLÁ HRY
a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – pre minihokej platia všetky pravidla ľadového hokeja, okrem
pravidla o zakázanom uvoľnení, postavení mimo hry a hry na telo. Udelené tresty za porušenie pravidiel sa
vždy trestajú trestným strieľaním.
• V prípade posunutia minimantinelov rozhodca hru neprerušuje, ale vo vhodnom čase minimantinel
upraví.
• V prípade zaľahnutia puku brankárom – vyzýva rozhodca brankára, aby puk rozohral za bránku. V
prípade, že tak brankár nemôže urobiť, rozhodca pisknutím hru preruší tak, že čas naďalej beží. Útočiaci
hráči sa musia od brány vzdialiť cca 5 m. Brankár následne puk rozohráva a hra pokračuje ďalej.
• Striedanie hráčov počas hry nie je povolené.
• Výmena hráčov medzi jednotlivými trojkami a minidružstvami A a B nie je povolená okrem bodu 10
(nespôsobilosť hráča pokračovať v hre).
b) TRESTNÉ STRIEĽANIE – sa vykonáva vždy zo stredu ihriska na pokyn rozhodcu v čistom hracom
čase. Trestné strieľanie realizuje vždy faulovaný hráč. V prípade faulu na brankára vykonáva trestné
strieľanie jeden z hráčov, ktorý bol na hracej ploche v čase priestupku. Ostatní hráči stoja na vlastnej
polovici ihriska v blízkosti miesta na striedanie hráčov.
• Úspešne trestne strieľanie – po úspešnom trestnom strieľaní rozhodca vhadzuje puk v strede ihriska.
• Neúspešné trestné strieľanie – po neúspešnom trestnom strieľaní rozohráva družstvo, na ktorého
brankára bolo trestné strieľanie realizované. Družstvo, ktoré trestné strieľanie vykonáva sa musí
vzdialiť na vlastnú polovicu ihriska k miestu na striedanie hráčov.
c) VHADZOVANIE PUKU – puk sa vhadzuje do hry vždy na začiatku stretnutia, po dosiahnutom góle a
prerušenom povinnom striedaní hráčov po 60 sekundách hry. Puk sa do hry vhadzuje vždy v strede ihriska
na pomyselnom bode medzi modrou a bránkovou čiarou. Ostatní hráči musia byť od miesta na
vhadzovanie vzdialení cca 2 m.
Dôležitá je vizuálna kontrola rozhodcov pred vhadzovaním puku. Rozhodca, ktorý rozhoduje na strane
minidružstiev A vizuálne skontroluje, či je druhá strana (minidružstvá B) pripravená na vhadzovanie puku
(hráči zaujali základne postavenie a rozhodca zdvihne ruku hore). Ak je druhá strana pripravená rozhodca
na strane minidružstiev A vhadzuje puk do hry (následne aj rozhodca na druhej strane) pričom časomerač
zapína časomieru.
d) STRIEDANIE BRANKÁROV – brankára nie je možné odvolať z brány počas tretiny alebo signalizácie
vylúčenia súperovho hráča rozhodcom. Ak družstvo nastúpi na stretnutie s jedným brankárom na každej z
hracích plôch a ten sa zraní, musí do brány nastúpiť hráč (v brankárskej výstroji) a nesmie byť počas
zápasu dopísaný náhradný brankár.
e) SPÔSOB STRIEDANIA MINIDRUŽSTIEV – na stretnutie v minihokeji nastupujú na jednom
miniihrisku proti sebe minidružstvá A a na druhom miniihrisku nastupujú proti sebe minidružstvá B. Po 1.
polčase nedochádza k výmene minidružstiev. Minidružstva A a minidružstva B hrajú proti sebe v
priebehu celého stretnutia.
f) VÝSLEDOK STRETNUTIA – je súčtom dosiahnutých gólov minidružstva A a minidružstva B v danom
stretnutí.
9. TRESTY
a) UDEĽOVANIE TRESTU – pri udeľovaní trestu rozhodca uplatní signalizáciu trestu podľa platných
pravidiel ľadového hokeja a ukáže na miesto začiatku trestného strieľania. Každý nedovolený zákrok je
trestaný samostatným nájazdom (trestné strieľanie). V kategórii 3. a 4. ročníka v minihokeji je hra na telo
ZAKÁZANÁ. Súboj o puk sa môže uskutočniť len v činnosti hokejka – hokejka v rámci platných
pravidiel ľadového hokeja. Každé porušenie platných pravidiel, vrátane nešportového správania v zmysle
116 a 168, sa trestá nariadením trestného strieľania. V prípade vzájomného vylúčenia sa trestné strieľania
nenariadia a hra pokračuje vhodením puku v strede ihriska. Trest v hre sa ukladá len pri mimoriadne
brutálnych zákrokoch alebo pri hrubom nešportovom správaní hráča (funkcionára), ktorý musí okamžite
opustiť hraciu plochu a odísť do kabíny. Hra telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je
evidentne v súboji o puk. Cieľom tohto pravidla je zmenšiť pravdepodobnosť vzniku zranenia
spôsobeného fyzickým kontaktom tiel hráčov. Preto akýkoľvek úmyselný kontakt s protihráčom, na ktorý
31
sa použije fyzická sila (bez úmyslu získať puk) sa trestá samostatným nájazdom. Náhodný kontakt tiel
hráčov vyplývajúci z bežnej hry s pukom sa netrestá. Rozhodca posudzuje každý fyzický kontakt na
základe toho, či hráč vyvolá kontakt úmyselne alebo nie. Potrestaný je vždy hráč, ktorý vyvolá fyzický
kontakt, aby zasiahol aspoň telo protihráča, ak už nedokázal získať puk iným povoleným spôsobom.
10. NESPÔSOBILOSŤ HRÁČA POKRAČOVAŤ V HRE
O nespôsobilosti hráča pokračovať v hre rozhoduje lekár stretnutia. Ten je túto skutočnosť povinný
oznámiť rozhodcom stretnutia a po skončení stretnutia ju uviesť v zápise o stretnutí.
a) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie, ktorá má v „prílohe k zápisu o
stretnutí“ zapísaných viac ako 3 hráčov, tak ho nahradí voľný hráč z tejto formácie.
b) V prípade ak má družstvo v „prílohe k zápisu o stretnutí“ zapísaných voľných hráčov na 19. 20. až 21.
pozícii nahradzuje zraneného hráča takýto voľný hráč, v danom minidružstve. Ak minidružstvo takýchto
voľných hráčov nemá, nahradí ho voľný hráč z druhého minidružstva.
c) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z trojky, ktorá má v „prílohe k zápisu o stretnutí“
zapísaných len 3 hráčov, tréner nahradzuje striedavo hráča z druhej resp. tretej formácie.
• červenej farby vždy iný hráč modrej farby a naopak
• zelenej farby vždy iný hráč žltej farby a naopak
V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre viacerých hráčov jednej päťky ich nahradia ľubovoľní hráči inej
päťky rovnakej farby.
11. SANKCIE
Ak obidve družstvá odohrali stretnutie bez narušenia platných pravidiel minihokeja, výsledok sa
zaznamená do „Zápisu o stretnutí“ bez pripomienok. Ak jedno z družstiev akýmkoľvek spôsobom poruší
povinnosti vyplývajúce z týchto pravidiel (počet hráčov, ich označenie, pravidelné nasadzovanie do hry
atď.), rozhodcovia sú povinní uviesť túto skutočnosť do zápisu o stretnutí.
Každý klub (každé družstvo), ktoré je zaradené do systému SZĽH má povinnosť hrať podľa týchto
pravidiel nielen súťažné, ale aj prípravne, priateľské a turnajové stretnutia na celom území Slovenska.
Tréner, ktorý poruší smernice a platné pravidlá bude riešený príslušným riadiacim orgánom,
disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH. Jeho konanie bude mať za následok
prehodnotenie jeho budúceho zaradenia v rámci ŠHT – ÚTM.
V prípade porušenia tejto smernice budú družstvám, klubom, trénerom alebo funkcionárom krátené
finančné prostriedky zo systému SZĽH. Spôsoby a výšky krátenia finančných prostriedkov pre družstvá,
kluby, trénerov alebo funkcionárov nedodržujúcich predpísaný počet hráčov na stretnutie a porušujúcu
Smernicu pre povinné striedanie v minihokeji pre 3. a 4. ročník za jednotlivé stretnutia budú stanovené a
zverejnené Metodickým oddelením SZĽH a Komisiou mládeže SZĽH.
12. KOMISIA MLÁDEŽE
Táto smernica pre 3. a 4. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže SZĽH dňa 28. 07. 2016,
Súťažnou komisiou dňa 3. 8. 2016 a VV SZĽH dňa 17. 08. 2016 s účinnosťou od 1. 9. 2016. Komisia
rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické
ustanovenia uvedené v týchto pravidlách.
Rozpis súťaží, riadených VsZĽH. Spracoval Ing. Ladislav Vasilňák. Schválil VV VsZĽH.
V Rozpise súťaží, riadených VsZĽH, nebola vykonaná jazyková úprava.
© September 2016
32

SVETIELKO POMOCI n.f.
Neinvestičný fond na pomoc deťom trpiacim onkologickými ochoreniami
www.svetielkopomoci.sk