Pravidlá 62 a 115 v Pravidlách ľadového hokeja IIHF 2014 –2018 (Druhá edícia)

Príloha 1: PREDĹŽENIA
( Extrakt z 2017 IIHF Sport Regulations, vydaného v máji 2016)
Tento predpis je nadradený pravidlám 62 a 115 v Pravidlách ľadového hokeja IIHF 2014 –2018 (Druhá edícia)
Predĺženie – v stretnutiach základnej časti
V stretnutí základnej časti, ktoré skončí po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 5-minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Tímy budú hrať s tromi (3) korčuliarmi a jedným (1) brankárom.
Predĺženie bude nasledovať ihneď po krátkej prestávke, počas ktorej personál na to určený uprace sneh okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri prestávkach pre reklamu (ak je k dispozícii). Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu , že neporušil žiadne iné pravidlo. Tímy nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 5:00 a predĺženie sa začne ihneď. Tímy si vymenia strany tak ako v druhej tretine stretnutia.
Tresty:
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.
Ak na konci riadneho hracieho času tímy hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, predĺženie sa začne 3 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3.
Tím nemôže mať na ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, tímu ktorý sa neprevinil sa pridá štvrtý a/alebo piaty korčuliar.
Ak je tím potrestaný v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú oba tímy potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty neprebiehajú), hra bude pokračovať 3 proti 3.
Ak je tím v predĺžení potrestaný tak, že má byť oslabený o dvoch hráčov, tímu, ktorý sa neprevinil sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa pomer upraví na 4 proti 3 alebo 3 proti 3 ako náleží.
Predĺženie – v stretnutiach Play-off štrťfinále, semifinále a O 3. miesto
V stretnutí Play-off štvrťfinále, semifinále alebo v stretnuti o 3. miesto, ktoré skončí po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 10-minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Tímy budú hrať so štyrmi (4) korčuliarmi a jedným (1) brankárom.
Predĺženie bude nasledovať ihneď po krátkej prestávke, počas ktorej personál na to určený odstráni sneh okolo bránok, rovnakým spôsobom ako pri prestávkach pre reklamu (ak je k dispozícii). Počas tohto času zostanú hráči na svojich striedačkách. Brankári musia taktiež ísť ku svojej striedačke, avšak potrestaní hráči musia zostať na trestnej lavici. Ak potrestaný hráč opustí trestnú lavicu, musí byť ihneď rozhodcami poslaný naspäť, pričom mu ale nebude uložený žiadny ďalší trest za predpokladu , že neporušil žiadne iné pravidlo. Tímy nesmú odísť do svojich šatní. Na časomere sa nastaví čas 10:00 a predĺženie sa začne ihneď. Tímy si vymenia strany tak ako v druhej tretine stretnutia.
Tresty:
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 5 proti 3, predĺženie sa začne 5 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne situácia 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4.
Ak na konci riadneho hracieho času družstvá hrali 4 proti 4 alebo 3 proti 3, predĺženie sa začne 3 proti 3. Keď sa po skončení trestov budú hráči vracať na ľadovú plochu a vznikne
situácia 4 proti 4, 5 proti 4 alebo 5 proti 5, pri najbližšom prerušení hry sa upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4.
Tím nemôže mať na ľadovej ploche menej ako 3 hráčov. Preto ak budú v predĺžení uložené tresty, sa tímu, ktorý sa neprevinil pridá štvrtý a/alebo piaty korčuliar.
Ak je tím potrestaný v predĺžení, bude sa hrať 4 proti 3. Ak sú oba tímy potrestané menšími trestami v tom istom prerušení hry (a zároveň žiadne iné tresty neprebiehajú), hra bude pokračovať 4 proti 4.
Ak je tím v predĺžení potrestaný tak, že má byť oslabený o dvoch hráčov, tímu, ktorý sa neprevinil sa pridá piaty korčuliar. V prvom prerušení hry po tom ako sa skončila výhoda o dvoch hráčov sa pomer upraví na 4 proti 3 alebo 4 proti 4 ako náleží.
Predĺženie – v stretnutiach Finále play-Off
V stretnutí Finále Play-off , ktoré skončí po troch tretinách nerozhodne, sa pokračuje 20-minútovým predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť. Tímy budú hrať s piatimi (5) korčuliarmi a jedným (1) brankárom.
Predĺženie bude nasledovať po 15-minútovej prestávke počas ktorej sa upraví ľadová plocha. Tímy odídu do svojich šatní.
Predĺženie sa začne s rovnakým počtom hráčov ako na konci tretej tretiny a všetky prebiehajúce aj v predĺžení uložené tresty sa odpykajú rovnako ako v riadnom hracom čase.
Tímy si vymenia strany tak ako v druhej tretine stretnutia.
Príloha 2: SAMOSTATNÉ NÁJAZDY PO PREDĹŽENÍ
( Extrakt z 2017 IIHF Sport Regulations, vydaného v máji 2016)
Upozornenie:
Odstavec 2 dopĺňa pravidlo 63 vi. v Pravidlách ľadového hokeja IIHF 2014-2018 (Druhá edícia) ohľadom počtu hráčov vykonávajúcich samostatné nájazdy.
Ak sa v akomkoľvek stretnutí, ktoré skončí po troch tretinách nerozhodne, pokračuje predĺžením, v ktorom sa hrá na náhlu smrť, pričom jeho dĺžku a počet hráčov určuje predpis IIHF Sport Regulations. Ak v predĺžení nepadne gól, budú nasledovať samostatné nájazdy podľa nasledujúcich pravidiel:
1. Nájazdy sa pôjdu na obidve bránky. Rolba „na sucho“ upraví 14 metrov široký pás v osi ľadovej plochy medzi obidvomi bránkami, po stranách ohraničený bodmi na vhadzovanie.
2. Samostatné nájazdy striedavo vykonajú traja (3) rôzni korčuliari z každého tímu v stretnutiach základnej časti alebo piati (5) rôzni korčuliari z každého tímu v stretnutiach Play-off. Hráči nemusia byť stanovení dopredu. Samostatné nájazdy môžu vykonať všetci brankári a korčuliari uvedení v zápise o stretnutí okrem výnimiek špecifikovaných v nasledujúcom odstavci 3 ( viď nižšie).
3. Hráči, ktorým do konca predĺženia neuplynuli ich tresty ani hráči potrestaní v priebehu samostatných nájazdov nemôžu vykonať samostatný nájazd a musia zostať na trestnej lavici alebo odísť do šatne.
4. Rozhodca spolu s kapitánmi v priestore pre rozhodcov vhodením mince vyžrebujú, ktorý tím bude strieľať ako prvý. Víťaz žrebovania si vyberie, či jeho tím bude strieľať ako prvý alebo ako druhý.
5. Brankári zostanú v rovnakých bránkach ako v predĺžení a môžu zostať vo svojich bránkach počas celého priebehu samostatných nájazdov.
6. Brankári obidvoch tímov sa môžu striedať po každom samostatnom nájazde.
7. Nájazdy sa vykonajú v súlade s pravidlom 177 Pravidiel ľadového hokeja IIHF.
8. Hráči obidvoch tímov budú vykonávať nájazdy striedavo do dosiahnutia rozhodujúceho gólu. Ostávajúce samostatné nájazdy sa už nevykonajú.
9. Ak je výsledok nerozhodný aj po vykonaní všetkých nájazdov každého tímu, procedúra samostatných nájazdov musí pokračovať systémom rozstrelu, samostatne medzi dvojicou
hráčov, po jednom z každého tímu, s rovnakými alebo ďalšími hráčmi jednotlivých tímov, pričom poradie tímov sa vymení. Aj ten istý hráč môže vykonávať samostatné nájazdy svojho tímu až do rozhodnutia. Stretnutie bude ukončené akonáhle súboj dvojice hráčov prinesie rozhodujúci výsledok.
10. Oficiálny zapisovateľ stretnutia zapíše všetky vykonané nájazdy, určených vykonávateľov nájazdov, brankárov a dosiahnuté góly.
11. Iba rozhodujúci gól bude započítaný do výsledku stretnutia. Tento gól bude zaznamenaný iba úspešnému strelcovi ako aj brankárovi, ktorý predmetný gól obdržal.
12. V prípade, že tím odmietne vykonanie samostatných nájazdov, výsledok stretnutia tohto tímu bude označené ako prehra a súperovmu tímu budú započítané tri body za víťazstvo v stretnutí. Ak hráč ktoréhokoľvek tímu odmietne vykonať samostatný nájazd na určenie víťaza, výsledok jeho nájazdu bude započítaný ako neúspešný nájazd.