MANUÁL PRE STRETNUTIA ´´PLAY-OFF´´ EXTRALIGY JUNIOROV 2017 – 2018

Pre účastníkov majstrovských stretnutí Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, O. 3. miesto, Finále Extraligy juniorov.
Pre časti Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, O 3. miesto, Finále vydáva riadiaci orgán súťaže v spolupráci s SO SZĽH a Odd. rozhodcov SZĽH „MANUÁL PRE STRETNUTIA PLAY- OFF EXJ 2017-2018 „Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, o 3. miesto, Finále“:
1. Športovo-technické náležitosti:
„Play-Off Štvrťfinále, Semifinále, Finále EXJ“
II. časť Play-Off
Štvrťfinále: Družstvá umiestnené na 1.- 8. mieste po ZČ sa kvalifikujú do Play off štvrťfinále. Série sa odohrajú na 4 víťazné zápasy.
Systém štvrťfinále: 1-8,2-7,3-6,4-5.
Semifinále : Postupujúce družstvá zo štvrťfinále, hrá sa na 4 víťazné stretnutia. Doma začínajú družstvá vyššie postavené v tabuľke po ZČ.
o 3. miesto: porazení semifinalisti, na 4 víťazné stretnutia. Doma začína družstvo vyššie postavené v tabuľke po ZČ.
Tímy 1.- 8. (1. NRA, 2. TRE, 3. KOS, 4. BBY, 5. POP, 6. SBA, 7. SKA, 8. ZIL)
Hracie dni: podľa termínovej listiny (príloha č.1)
Hrací čas: podľa nahlásenia, príp. zmeny začiatkov môžu byť upravené v nadväznosti na ostatné súťaže. Pozn.: Časy uvedené v rozpise stretnutí na www.hockeyslovakia.sk sú orientačné a po nahlásení na sekretariát môžu byť zmenené v závislostí od ostatných súťaží.
II. časť Play-Off
Štvrťfinále: Družstvá umiestnené na 1.- 8. mieste po ZČ sa kvalifikujú do Play off štvrťfinále. Série sa odohrajú na 4 víťazné zápasy systémom 1-8,2-7,3-6,4-5. (D-D,V-V,D,V,D)
Semifinále : Postupujúce družstvá zo štvrťfinále, hrá sa na 4 víťazné stretnutia systémom 1-4,2-3. Doma začínajú družstvá vyššie postavené v tabuľke po ZČ (D-D,V-V,D,V,D).
Finále / O 3. miesto: víťazi / porazení semifinalisti, na 4 víťazné stretnutia, systémom 1-2. Doma začína družstvo vyššie postavené v tabuľke po ZČ. (D-D,V-V,D,V,D)
DVOJIČKY ŠTVRŤFINÁLOVÝCH STRETNUTÍ:
(1) MMHK Nitra – (8) MsHKM Žilina
(2) HK DUKLA Trenčín – (7) MHKM Skalica
(3) HC Košice – (6) HC SLOVAN Bratislava
(4) HC´ 05 B. Bystrica – (5) HK ŠKP Poprad
Rozpis stretnutí k dispozícii na: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/results/609/extraliga-juniorov?TournamentPartID=2532
2. Športovo-technické zabezpečenie. Usporiadateľ stretnutí Play-Off častí EXJ 2017 – 2018:
a) zabezpečí domáce stretnutia v súlade so Súťažným poriadkom SZĽH a zák. č. 1 / 2014 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zabezpečí videotechnika a zabezpečí prístup videorozhodcu- inštruktora k video technike od semifinálovej play- off série.
c) zabezpečí funkčné bránkové svetlá pre signalizáciu bránkových rozhodcov, v prípade, že zimný štadión nedisponuje s videotechnikou pre videorozhodcu od semifinálovej série play- off.
d) zabezpečí viditeľné vyznačenie čiar na ľadovej ploche,
e) zabezpečí počas celého priebehu stretnutí čistotu v kabínach družstiev a rozhodcov,
f) zabezpečí usporiadateľskú službu na zimnom štadióne,
g) zabezpečí lekársku službu v zmysle platných predpisov, pričom je doporučené mať zabezpečené pre prípad potreby vozidlo zdravotnej pomoci (sanitku),
3.12.3.1 zabezpečiť počas rozcvičenia na ľade a počas celého zápasu seniorov, juniorov, dorastencov, žien, kadetov a žiakov prítomnosť zdravotníckeho pracovníka takto:
* Zdravotnícku starostlivosť počas rozcvičenia na ľade a počas celého stretnutia môžu zabezpečovať len vybrané kategórie zdravotníckych pracovníkov definovaných v §27 zákona 578/2004 Z.z. 2) , a to
– lekár,
– zubný lekár,
– sestra,
– zdravotnícky záchranár,
** odporúča sa odbornosť ortopéd, traumatológ, chirurg, anesteziológ
h) zabezpečí, aby boli v časomiere k dispozícii funkčné stopky,
i) zabezpečí spracovávanie štatistických údajov v informačnom systéme SZĽH on-line v zmysle manuálu,
j) zabezpečí natočenie video / DVD záznamu z každého stretnutia a jeho vloženie do videoarchívu SZĽH prostredníctvom videokamery dodanej SZĽH a to nahrávaním videozáznamu videokameramanom klubu a jeho vložením do videoarchívu SZĽH v zmysle zaslaného Manuálu (ako počas sezóny),
k) hráči družstiev si podávajú ruky až po rozhodujúcom stretnutí príslušnej série,
3. Športovo-technické predpisy
I. Každé stretnutie musí mať víťaza, pričom po remíze v riadnom hracom čase sa postupuje v zmysle čl. 6.10 a 6.11 Súťažného poriadku SZĽH v znení neskorších zmien a doplnkov.
Súťažný poriadok SZĽH
Predĺženie
6.10.1.2 Ak v zápase play−off, štvrťfinále, semifinále alebo zápase o bronzovú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po trojminútovej prestávke prichádza na rad 10 minútové predĺženie. V desať minútovom predĺžení hrajú družstvá štyria hráči v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Zápas sa skončí po odohratí desiatich minút alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými
nájazdmi.
6.10.1.3 Ak v zápase o zlatú medailu je stav po troch tretinách nerozhodný, po 15 minútovej (príp. 18 min.) prestávke, počas ktorej bude vykonaná úprava ľadu bude nasledovať 20 minútové predĺženie. V 20 minútovom predĺžení hrajú družstvá v počte päť hráčov v poli a brankár. Družstvá si vzájomne vymenia strany a budú útočiť na opačnú bránu ako počas tretej tretiny. Vhadzovať sa bude v strede klziska. Zápas sa skončí po odohratí desiatich* dvadsiatich minút, alebo keď jedno z družstiev dosiahne gól. To družstvo, ktoré dosiahne gól bude považované za víťaza. Ak žiadne z družstiev nestrelí gól, zápas bude pokračovať samostatnými nájazdmi.
6.10.4 Pokiaľ sa početná výhoda jedného hráča v poli prenáša z riadneho hracieho času do predĺženia, bude formát hry pokračovať nasledovne:
6.10.3.1 pokiaľ hrali na konci riadneho hracieho času družstvá vo formáte 5:4, predĺženie začína vo formáte 4:3
6.10.3.2 pokiaľ riadna hracia doba končí presilovkou vo formáte 5:3, družstvá začnú predĺženie v rovnakom formáte 5:3, vypršaním trestov počas hry sa pomer hokejistov môže zmeniť na 5:5 alebo 5:4. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví primerane na 4:3 alebo 4:4 .
6.10.3.3 pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 3:3, predĺženie začína rovnako vo formáte 3:3, akonáhle sa počas hry vypršaním trestov zmení pomer hokejistov na 5:5 alebo 5:4, pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví primerane na 4:3 alebo 4:4.
6.10.3.4 pokiaľ po skončení riadnej hracej doby hrali družstvá vo formáte 4:4, predĺženie začína v rovnakom formáte 4:4. Hokejisti opustia trestnú lavicu normálne do počtu 5:5 alebo 5:4. Pri najbližšom prerušení hry sa hrací formát upraví na 4:4 alebo 4:3.
*preklep
6.11 Samostatné nájazdy
6.11.1 Pokiaľ žiadne družstvo nedá gól v predĺžení, nasledujú samostatné nájazdy na určenie víťaza zápasu,
6.11.2 Samostatné nájazdy sa uskutočňujú na oboch stranách ľadovej plochy (ihriska), a to po uskutočnení úpravy ľadu na sucho v minimálnej šírke medzi koncovými bodmi vhadzovania.
6.11.3 Samostatné nájazdy začínajú strelci v troch sériách z každého družstva, pričom nájazdy uskutočňujú striedavo. Hokejisti nemusia byť dopredu nominovaní, nájazdov sa môžu zúčastniť všetci brankári a všetci hráči, ktorí sú uvedení v zázname o stretnutí. Nájazdov sa nemôže zúčastniť hráč, ktorého trest nevypršal ukončením hracej doby predĺženia. Počas samostatných nájazdov musí ostať až do ich konca na trestnej lavici alebo v šatni.
6.11.4 Brankári sú v rovnakej bránke, v ktorej boli počas predĺženia. Brankári oboch družstiev môžu striedať brankára po každom samostatnom nájazde.
6.11.5 Samostatné nájazdy sa vykonávajú v súlade s pravidlami ľadového hokeja.
6.11.6 Hokejisti oboch družstiev uskutočňujú samostatné nájazdy najskôr v sériách striedavo až do chvíle, kedy jedno družstvo nedá gól. Ak je po troch samostatných Nájazdoch každého družstva výsledok stále nerozhodný, pokračuje sa samostatnými nájazdami po jednom hokejistovi z každého družstva až do momentu, pokiaľ jedno družstvo nestrelí víťazný gól. družstvo nestrelí rozhodujúci gól.
6.11.7 Zapisovateľ zaznamená všetky nájazdy s uvedením hráčov, brankárov a dosiahnutých gólov.
6.11.8 Do výsledku zápasu sa započíta iba víťazný gól, a bude pripísaná hráčovi, ktorý strelil gól príslušnému brankárovi.
6.11.9 Ak družstvo odmietne účasť na samostatných nájazdoch, bude zápas pre toto družstvo vyhlásený ako prehratý a druhému družstvu sa priznajú 3 body za víťazstvo.
6.11.10 Ak hráč odmietne uskutočniť samostatný nájazd, bude nájazd pre jeho družstvo vyhlásený za nepremenený.
Pozn.: Prvé tri samostatné nájazdy musia previesť rozdielni hráči. Nasledujúce série samostatných nájazdov sa uskutočnia systémom raz jeden a raz druhý, pričom sa hráči môžu v jednotlivých sériách opakovať.
II. Dresy
Ak sa družstvá nedohodnú inak, domáce družstvo je povinné na stretnutie majstrovskej súťaže nastúpiť v dresoch svetlej farby a hosťujúce družstvo v dresoch tmavej farby.
III. čl. 27 DP SZĽH – Evidencia vyšších trestov
9. Vyššie tresty sa neprenášajú do zápasov Finálového turnaja o Majstra SR v kategórii žiakov, do zápasov Playoff, Playout, a do nariadených rozhodujúcich zápasov všetkých súťaží.
10. O rozdelení vyšších trestov na určitú súťaž a o ich prenose do nasledujúcej sezóny, vrátane prenosu automatického zastavenia činnosti, ak bol hokejistovi uložený piaty vyšší trest v poslednom súťažnom zápase, rozhoduje príslušná disciplinárna komisia na základe všetkých podkladov, najmä celkového počtu vyšších trestov a trestov v hre previnilca.
IV. čl. 8.1 SP SZĽH – námietka, čl. 9.1. SP SZĽH odvolanie
8.1 Námietka
V prípade porušovania predpisov a regulárnosti súťaže oprávňuje klub k podaniu námietky. Opodstatnené a dokladmi doložené námietky je možné podať v priebehu súťaže pri porušovaní predpisov a poriadkov SZĽH:
8.1.1.3 v priebehu Play−off, Play-out, baráže v zmysle SZĽH, najneskôr do 24 hod. po ukončení stretnutia Play−off, Play-Out, baráže k urýchlenému doručeniu elektronickým podaním a súbežne písomne doporučenou poštou SZĽH do 3 pracovných dní. Pre podanie originálu námietky je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).
8.1.2 Námietka musí obsahovať:
8.1.2.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva,
8.1.2.2 názov a adresu klubu, podávajúceho námietku,
8.1.2.3 priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub zastupovať,
8.1.2.4 názov a adresu strany, proti ktorej sa námietka podáva,
8.1.2.5 potvrdenie o zaplatení stanoveného poplatku,
8.1.2.6 označenie dôvodu, o ktorý sa námietka opiera,
8.1.2.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z celého stretnutia a podobne,
8.1.2.8 krátky opis prípadu,
8.1.2.9 konečnú žiadosť s presným uvedením o čo klub žiada,
8.1.2.10 dátum kedy sa námietka podáva,
8.1.2.11 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu, podací lístok kópie dopisu, ktorým bola námietka odoslaná súperovi.
8.1.3 Súper je povinný do troch dní po obdržaní námietky doporučene zaslať svoje stanovisko SZĽH a zaslať ho na vedomie klubu, ktorý podal námietku. V priebehu Play−off, Play-out, Baráže sa postupuje podľa čl.8 bodu 8.1.1.3
8.1.5 Námietka musí byť doložená dokladom o uhradení poplatku , a to nasledovne:
Seniori:
II. liga 50€
9.1 Odvolanie
9.1.1 Voči rozhodnutiu SZĽH o námietke podľa bodu 8.1.7 písm. a) a b) Súťažného poriadku SZĽH, ale aj ďalším rozhodnutiam SZĽH je možné podať odvolanie.
9.1.2 Odvolanie je oprávnený podať klub, ktorý je rozhodnutím SZĽH o námietke ako aj jej ďalšími rozhodnutiami, dotknutý.
9.2.3 Lehoty na podanie odvolania
9.2.3.2 v priebehu Play−off, Play-out, baráže najneskôr do 24 hod. od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia SZĽH a to elektronickým podaním (preukázateľne doručeným emailom) a súbežne písomne doporučenou poštou.
Pre podanie originálu odvolania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky (v prípade dňa pracovného pokoja najbližší pracovný deň).
9.2.4 Náležitosti odvolania:
9.2.4.1 označenie orgánu, ktorému sa podáva,
9.2.4.2 názov a adresu klubu, podávajúceho odvolanie,
9.2.4.3 priezvisko, meno a adresy dvoch zástupcov klubu oprávnených klub zastupovať,
9.2.4.4 označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje
9.2.4.5 uvedenie rozsahu, v akom sa rozhodnutie napáda a voči ktorému výroku rozhodnutia sa klub odvoláva,
9.2.4.6 uvedenie dôvodov, pre ktoré klub považuje rozhodnutie za nesprávne (odvolacie dôvody)
9.2.4.7 označenie dôkazov − svedkovia, listiny, videozáznam z celého stretnutia a podobne,
9.2.4.8 uvedenie, čoho sa klub domáha (odvolací návrh)
9.2.4.9 dátum kedy sa odvolanie podáva,
9.2.4.10 pečiatka klubu a dva podpisy oprávnených funkcionárov klubu,
9.2.5 V prípade, že odvolanie nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, odvolací orgán písomne vyzve klub, aby odvolanie doplnil v lehote 24 hod. od doručenia písomnej výzvy na doplnenie. Ak klub nedoplní odvolanie v lehote podľa
predchádzajúcej vety, odvolací orgán odvolanie odmietne podľa bodu 9.2.9 písm. a) Súťažného poriadku SZĽH.
9.2.6 Odvolacím orgánom je VV SZĽH.
9.2.7 Podanie odvolania voči rozhodnutiu SZĽH má odkladný účinok.
9.2.8 Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 pracovných dní od jej doručenia.
9.2.10 Odvolanie musí byť doložené dokladom o úhrade poplatku alebo sankčnej garancie, ktorý je vo výške polovičnej hodnoty poplatku pri podaní námietky (viď článok 8.1.5). Rozhodnutie o výsledku odvolania doručí odvolací orgán písomne doporučenou poštou odvolávateľovi a v prípade, že je odvolaniu vyhovené v plnom rozsahu, tak mu vráti aj sankčná garancia.
IV. Ostatné
Nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov
Kluby sú povinné zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia, pričom rozhodcovia, príp. inštruktori sa nahlásia na klube.
Sťažnosť na riešenie sťažnosti klubu na výkon rozhodcu počas stretnutia v ĽH
Smernicu zabezpečuje Oddelenie rozhodcov SZĽH (p. Ing. L. Jakubec, jakubec@szlh.sk)
Ďalšie usmernenia a nariadenia môžu byť vydané orgánmi SZĽH.
Zmeny vyhradené.
13.2.2018